Kendelser

Print

Oprettet d. 7/3 - 2005

Fogedretten i Gladsaxe: kendelse af 25/2-1997 JobDanmark.dk

En ugeavis, Søndagsavisen, brugte domænenavnet i forbindelse med jobannoncer på internettet. 3 Jyske Stiftstidender der siden 1993 havde anvendt varemærket JobDanmark i forbindelse med jobannoncer havde registreret varemærket som figurvaremærke, og klagede over Søndagsavisens brug af domænenavnet.

Fogedretten i Gladsaxe statuerede at JobDanmark havde et sådant særpræg, at De 3 Stiftstidender gennem tiden og gennem deres brug af dette ordmærke siden 1993 havde opnået varemærkeret til ordsammenstillingen jf. varemærkelovens § 3, stk. 1 nr. 2. Fogedretten fandt således at Søndagsavisens brug af domænenavnet krænkede Stiftstidendernes’ varemærkeret jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 3, nr. 2 og 4 og forbød denne brug.

Københavns Fogedret: kendelse af 31/7-97 i sag FS18066/97 - yellowpage.dk

I sagen gjorde Yellow Page Reklamebureau gældende, at Internetforlaget Telenet Danmark’s Internetfagbog ApS gennem deres brug af domænenavnet krænkede reklamebureauets ret til forretningskendetegnet og varemærket yellowpage. Fogedretten fandt at salg af reklameplads i telefonbøger, herunder elektroniske telefonbøger, kunne ligestilles med reklamebureauvirksomhed og forbød brugen af domænenavnet med henvisning til varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 og markedsføringslovens § 5.

Københavns Fogedret: kendelse af 22/1-98 i sag FS25688/97 - 118.dk og 1118.dk

Virksomheden Itcom A/S havde registreret og benyttet domænenavnet i forbindelse med en internetbaseret telefonbogsoplysning. Fogedretten fandt, at Tele Danmark gennem indarbejdelse havde erhvervet en varemærkeretlig beskyttelse af ’118’ og forbød brug af domænenavnene med henvisning til varemærkelovens § 4, stk. 1 og markedsføringslovens § 5.

Østre Landsrets dom af 26/6-98, 10. afdeling, B-3334/97 – danlaw.com.

Et engelsk advokatfirma gjorde gældende, at have varemærkeret til Danlaw og ønskede at det danske advokatkontor Nielsen & Nørager ophørte med brugen af dette domænenavn. Landsretten fandt imidlertid ikke at den engelske advokatvirksomhed havde etableret varemærkeret i Danmark gennem brug, da virksomheden primært opererede i England.

Fogedretten i Brøndby: kendelse af 7/8-98 – FS1625/98 – postdanica.dk

Fogedretten fandt, at Postdanica og Post Danmark var forvekslelige kendetegn og gav Post Danmark A/S medhold i at Postdanica v/ Frank Møller krænkede Post Danmarks indarbejdede forretningskendetegn og varemærke jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, markedsføringslovens § 5 og lov om erhvervsdrivende virksomheders § 6, stk. 2.

Fogedretten i Køge: kendelse af 19/11-98 – FS1945/98 – net2net.dk

Fogedretten fandt i denne sag, at Tele2 A/S, som følge af en intensiv markedsføring havde opnået varemærkeretlig beskyttelse jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 til det registrerede ordmærke get2net. Fogedretten fandt samtidig, at firmaet Team Internets registrering af domænenavnet ’net2net’ krænkede Tele2 A/S’ varemærkerettigheder på grund af en betydelig mærkelighed.

Østre Landsrets dom af 26/11-99, 10. afd. B-356397 – Beologic.com

En studerende, Dennis Willardt Zewillis, havde registreret domænenavnet ’Beologic.com’ og efterfølgende forsøgt at sælge dette til Beologic A/S. Københavns Byret lagde til grund, at forsøget på salg, til overpris, var at sammenligne med net-pirateri og i strid med markedsføringslovens § 1, samt almindelige retsgrundsætninger. Retten fandt derimod ikke, at der var tale om en varemærkekrænkelse, da domænenavnet ikke var brugt aktivt på en hjemmeside eller mail adresse og det kunne således ikke statueres, at der var tale om erhvervsmæssig brug.

Zewillis blev i byretten pålagt at overdrage domænenavnet til Beologic A/S samt at udrede en erstatning på kr. 250.000,-. I landsretten stadfæstede man byrettens dom, men nedsatte dog erstatningen til kr. 50.000,-.

Fogedretten i Hillerød: kendelse af 26/5-00 – FS895/00 – ren-textilservice.dk

Dansk renseriforening påstod, at firmaet Sober Rens ApS gennem en registrering af domænenavnet ’ren-textilservice.dk’ krænkede foreningens varemærke eller forretningskendetegn ’Reno Textil-Service’. Firmaet Sober Rens ApS havde ikke taget domænenavnet i brug og fogedretten fandt ikke at selve registreringen var tilstrækkelig til at indebære en krænkelse efter varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 5, jf. § 1. Fogedretten fandt videre ikke, at navnene var forvekslelige.

Københavns Fogedrets kendelse af 28/9-00, i sag FS14527 – co.dk

Domænenavnet var af virksomheden Digital Marketing Support ApS blevet registreret med det formål at kunne tilbyde virksomheder at registrere deres domænenavne i andenhåndsdomæner, som for eksempel legetøjsbutikken.co.dk DIFO ønskede at inddrage domænet i almenhedens interesse og gjorde gældende, at domænet indebar en risiko for misforståelse og utryghed om navnets karakter i det danske navnerum.

Fogedretten tiltrådte dette synspunkt og afviste at nedlægge forbud mod at DIFO inddrog domænenavnet. Afgørelsen er kæret til landsretten.

Sø- og Handelsrettens dom august 2000, U2000.2300SH – Rolex.dk

Urfirmaet Rolex fik medhold i, at Rolex er et indarbejdet varemærke og at den blotte brug af et domænenavn kan ligestilles med brug af navnet som et forretningskendetegn og på en butiksfacade. Indehaveren af domænenavnet, John Fogtmann, var privat forhandler af brugte Rolex ure og retten fandt at domænenavnet blev brugt som et forretningskendetegn og dermed udgjorde en varemærkekrænkelse, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1 ligesom brugen blev anset for værende i strid med god markedsføringsskik jf. markedsføringslovens § 5, stk. 1. Retten fandt således, at domænenavnet kunne give det fejlagtige indtryk, at John Fogtmann havde tilknytning til urfirmaet Rolex (se også Lovorientering 4/2000 under konkurrence- og immaterialret).

Kommentar: Hovedparten af de refererede afgørelser drejer sig primært om hvorvidt registranten har krænket klagerens varemærkeret, jf. varemærkelovens § 4 stk 1 nr. 1 eller nr. 2. Det, som domstolene har skullet tage stilling til har været flere forhold:

Hvem havde registreret domænenavnet og havde den pågældende en legitim interesse i registreringen herunder en ældre varemærkeret, navneret eller anden gyldig grund ? Var der tale om en aktiv hjemmeside og blev hjemmesiden brugt til private formål eller kommercielt til markedsføring eller salg af varer og tjenesteydelser.

Havde klagerne etableret en ældre varemærkeret ? Var det registrerede domænenavn identisk eller forveksleligt hermed ? Var de varer eller tjenesteydelser registranten markedsførte identiske eller forvekslelige med klagerens ?

Hvor de sidstnævnte forhold har været opfyldt, har domstolene ikke tøvet med at dømme for overtrædelse af varemærkelovens § 4 stk.1 nr. 1 eller nr.2.

En nyere og interessant afgørelse er Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen om domænenavnet www.rolex.dk. Her blev selve brugen af et domænenavn ligestillet med brug af et navn eller kendetegn på en butiksfacade og dermed udgjorde brugen en krænkelse af Rolex varemærkeret.

I mange af sagerne har klagerne i tillæg til påstanden om krænkelse af varemærkeret nedlagt påstand om at selve brugen af domænenavnet indebar en overtrædelse af markedsføringslovens § 5 om vildledende markedsføring og at brugen var i strid med god markedsføringsskik. Hvor retten har statueret en krænkelse af varemærkeretten er der som hovedregel tillige blevet dømt for overtrædelse af markedsføringslovens § 5 og § 1. I enkelte sager som f.eks Beologic.com fandt Østre Landsret ikke at klagerens varemærkeret var krænket og her blev registranten således dømt alene på overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og almindelige retsgrundsætninger.

Der synes således i dansk retspraksis at være gode muligheder for at få forhindret uretmæssig registrering og brug af domænenavne, hvad enten der er tale om konkurrerende virksomheders krænkelse af varemærkerettigheder eller blot tale om netpiraters illegitime registrering og krænkelse af markedsføringsloven og almindelige retsgrundsætninger om redelig handlemåde.