Iværksætteren.dk

Print

Oprettet d. 19/1 - 2006

Klagenævnet for Domænenavne har 21. december 2005 truffet afgørelse om overdragelse af domænenavnet iværksætteren.dk. Advokat Jesper Langemark fra BvHD førte sagen for klager ved Klagenævnet og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Klager udgiver bladet Iværksætteren og havde i den forbindelse registreret domænenavnet ivaerksaetteren.dk som hjemmeside for magasinet. Da det i januar 2004 blev muligt at registrere domænenavne indeholdende æ, ø og å under .dk-top level domænet, ansøgte klager om registrering af iværksætteren.dk. Domænenavnet blev imidlertid registeret til et reklamebureau. Klager forsøgte af forhandlingsvejen at få overdraget domænenavnet uden held og indbragte derfor sagen for Klagenævnet for Domænenavne.

For Klagenævnet gjorde det indklagede reklamebureau gældende, at de ønskede at oprette en portal for unge iværksættere og at de derudover besad en registreret varemærkerettighed fra 1996.

Klager indbragte herefter sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen med påstand om ophævelse af varemærkeregistreringen pga. manglende opfyldelse af brugspligten i varemærkelovens § 25, hvilket klager fik medhold i.

Klagenævnet traf herefter afgørelse, hvor det efter klagers påstand blev lagt til grund, at
klager havde opnået en varemærkeret ved indarbejdelse af ”Iværksætteren”.

at indklagedes varemærkeret var blevet ophævet ved Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

brugen af iværksætteren.dk ville være egent til at fremkalde forveksling med varemærket ”Iværksætteren”.

klager derfor vil kunne forbyde indklagedes anvendelse af varemærket jf. varemærkelovens § 4, stk. 1.

indklagede derudover ikke havde nogen loyal grund til at opretholde registreringen.

Klagenævnet overførte derfor domænenavnet til klager, da indklagede ved registreringen havde overtrådt god domænenavnsskik jf. lov om domænenavne § 12, stk. 1.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.