Højesteretsdom i sagen om co.dk

Print

Oprettet d. 2/2 - 2006

Højesteret har afsagt dom i sagen om co.dk-domænet. Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom og opretholdt dermed at det var ulovligt, da DIFO inddrog co.dk

Digital Marketing Support ApS (DMS) registrerede i 1997 domænenavnet co.dk og underlagde sig i den forbindelse Dansk Internet Forums (DIFO) dagældende regelsæt. I april 2000 vedtog DIFO et nyt regelsæt, hvorefter inddragelse af en registrering af et domænenavn kunne ske i almenhedens interesse.

DIFO besluttede i 2000 at inddrage co.dk i henhold til det nye regelsæt og reglen om almenhedens interesse. DMS fik herefter nedlagt fogedforbud mod inddragelsen i Østre Landsret, efter at fogedretten havde afvist at nedlægge forbud.

En fogedforbudssag skal følges op af en mere tilbundsgående materiel prøvelse, hvilket sker i en såkaldt ”justifikationssag”. I denne sag blev justifikationssagen anlagt ved Sø- og Handelsretten, som i juni 2004 fastslog, at forholdet mellem DIFO og DMS var af aftaleretlig karakter, nærmere bestemt en masseaftale, og at DIFO derfor var berettiget til at foretage ændringer i aftalegrundlaget, når særlige grunde talte herfor. Retten afviste dermed DMS’s synspunkt om, at de ikke skulle være bundet af ændringerne i DIFO’s regelsæt.

Hvorvidt DIFO’s inddragelse var lovlig afhang altså af, om inddragelsen var sket i almenhedens interesse. Dette fandt Sø- og Handelsretten ikke var tilfældet, hvorfor fogedforbudet blev opretholdt.

Dommen blev herefter anket til Højesteret som netop har afsagt dom i sagen. Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom og begrundelse.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.