DOMÆNENAVNET UPS.DK OVERDRAGET EFTER GOD DOMÆNENAVNSSKIK

Print

Oprettet d. 19/11 - 2007

Højesteret fastslog i en dom af 18. april 2007, at en IT-konsulentvirksomhed ikke havde en anerkendelsesværdig interesse i at opretholde domænenavnet UPS.dk og derfor skulle overdrage dette til pakke- og forsendelsesvirksomheden, UPS.

United Parcel Service of America Inc. (sagsøger) er en verdensomspændende pakke- og forsendelsesvirksomhed, som bruger ”UPS” som forretningskendetegn, og som siden 1976 har haft ”UPS” registreret som figur- og ordmærke i Danmark.

Data4u (sagsøgte) er en IT-konsulentvirksomhed, som tilbyder edb-assistance og udviklingsopgaver. I april 1999 registrerede Data4u domænenavnet ups.dk. I 1998-1999 foretog Data4u desuden registreringer af omkring 200 .dk domæner, herunder domænet domaine-salg.dk og en række domænenavne indeholdende tredjemands navne og varemærker. Nogle af disse domæner blev siden hen solgt.

To uger efter registreringen af ups.dk henvendte UPS sig til Data4u med anmodning om overdragelse af domænenavnet, hvilket blev afvist af Data4u. Efter flere forgæves anmodninger om overdragelse, indbragte UPS i september 2001 sagen for domstolene.

Data4u forklarede i retten, at domænet var blevet registreret med henblik på produktion og salg af anlæg for nødstrømsforsyninger, der går under navnet UPS som en forkortelse for Uninterruptible Power Supply. Data4u havde imidlertid ikke ført disse overvejelser ud i livet og havde ikke selv taget domænet i brug. Data4u gjorde desuden gældende, at registreringen af de ca. 200 domænenavne ikke var sket med salg for øje, og at Data4u ikke havde haft kendskab til, at UPS var et registreret varemærke.

Højesteret bemærkede indledningsvist, at sagsøger gennem mange år havde anvendt betegnelsen UPS som varemærke, herunder i Danmark.

Højesteret bemærkede herefter, at sagsøgte havde registreret ca. 200 .dk domæner, at der i nogle af disse domænenavne indgik navne og varemærker, der tilhørte tredjemand, at sagsøgte endvidere havde registreret domænenavnet domain-salg.dk, og at sagsøgte også havde foretaget salg af domænenavne.

Det bemærkedes videre, at sagsøgte bortset fra registreringen af domænenavnet ups.dk ikke i øvrigt havde taget noget skridt til at føre sine overvejelser om brugen af domænenavnet ud i livet.

Under de anførte omstændigheder fandt Højesteret, at sagsøgte ikke havde en anerkendelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af det inaktive domænenavn ups.dk, hvorimod sagsøger fandtes at have et klart behov for at tage det i brug.

Sagsøgtes opretholdelse og nægtelse af at overdrage domænenavnet var derfor i strid med domænelovens bestemmelse om god domænenavnsskik, og sagsøgte blev herefter dømt til at overdrage domænenavnet til sagsøger.

Sagen er den første sag, som Højesteret har afgjort på baggrund af bestemmelsen i domæneloven, som fastslår, at registrering og brug af domænenavne ikke må ske i strid med god domæneskik. Denne regel giver mulighed for at foretage en afvejning mellem to parters interesser i et domænenavn, blandt andet ud fra en betragtning om, at domænenavne er en knap ressource, der bør tildeles en part, som har en reel interesse i at gøre brug af domænenavnet.

Netop afvejningen af parternes interesser har haft afgørende betydning for Højesterets afgørelse, idet Højesteret lagde vægt på, at United Parcel Service of America Inc. som følge af sin brug af kendetegnet ”UPS” havde et væsentligt behov for at gøre brug af domænenavnet ups.dk. Heroverfor stod, at Data4u havde haft domænenavnet registreret gennem en længere årrække uden at gør brug af domænenavnet og dermed tilsyneladende ikke havde nogen reel interesse i at gøre brug af domænenavnet. Højesteret synes dog også at have lagt vægt på antallet af Data4u’s øvrige registreringer og karakteren af disse registreringer.

Selvom dommen er konkret begrundet, må det antages, at der efter dommen ikke kan stilles store krav til, hvornår en indehaver af et domænenavn, som gennem længere tid har undladt at gøre brug af domænenavnet, må anses for at handle i strid med god domænenavnsskik, hvis han afviser at overdrage domænenavnet til en anden, som har kendetegnsrettigheder til domænenavnet, og som dermed kan påvise at have et væsentligt behov for at gøre brug af domænenavnet.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.