Dom om brug af screendumps som bevis

Print

Oprettet d. 2/11 - 2006

Den svenske Hovrätt for Stockholm frikendte den 2. oktober 2006 en mand for at have spredt en film via internettet. Manden var i en tidligere instans blevet idømt en bøde.

I sagen påstod anklagemyndigheden at manden uden rettighedshaverens samtykke havde offentliggjort en film på Internettet via et fildelingsnetværk og derved gjort den tilgængelig for andre i strid med de ophavsretlige enerettigheder.

Den svenske byret idømte manden en bøde med henvisning til de store økonomiske konsekvenser, fildeling havde for filmindustrien. Anklagemyndigheden havde krævet fængselsstraf, men retten lagde vægt på, at der var tale om en enkelt film, og at anklagede ikke havde tjent penge på fildelingen.

Appelretten, Hovrätten for Stockholm, fandt det bevist, at filmen var uploadet fra en IP-adresse, som den anklagede havde brugt, men som også blev benyttet af andre. Hovrätten fandt det dog ikke bevist, at det var den anklagede, der havde uploadet filmen. Anklagemyndigheden havde som bevis fremlagt nogle screendumps, hvorpå der ikke var angivet en tidsangivelse. Hovrätten fandt, på grund af de manglende tidsangivelser, at anklagemyndigheden ikke havde løftet sin bevisbyrde, da de fremlagte screendumps ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne knyttes sammen med den af manden anvendte IP-adresse.

Den anklagede blev derfor frifundet.

Dommen er konkret begrundet i den manglende tidsangivelse på de fremlagte screendumps. Dommen kan derfor ikke tages til indtægt for en generel afvisning af screendumps som bevis i krænkelsessager, hvor screendumps tværtimod er et ofte benyttet og generelt velegnet bevismiddel i både civile og strafferetlige sager.

Se om elektroniske beviser også Vestre Landsrets kendelse i U2005.2585V om brug af et it-systems historiske oversigt som bevismiddel, samt U1977.216Ø om en masseudsendelses bevisværdi for det konkrete indhold i udsendelsen.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.