Cybercity A/S brug af domænenavnet larsen.dk var ikke i strid med navneloven eller god domænenavnsskik

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 15/4 - 2008

En person med efternavnet Larsen havde indklaget Cybercity A/S for Klagenævnet for Domænenavne for brug af domænet larsen.dk.

Klageren mente, at Cybercity A/S brug af domænet larsen.dk var uberettiget, idet Cybercity A/S ingen tilknytning havde til slægtsnavnet Larsen. Han mente derfor, at han som bærer af slægtsnavnet Larsen var mere berettiget til domænenavnet, som han ville anvende til sin egen og sin families private brug.

Domænenavnet viderestillede til Cybercity A/S hjemmeside, men blev endvidere brugt sådan, at Cybercity A/S kunder kunne bruge larsen.dk som en del af deres e-mail adresse. Under sagen oplyste Cybercity A/S, at 1970 kunder på det pågældende tidspunkt anvendte larsen.dk som en del af deres e-mail adresse.

Nævnet fandt, at sagen primært gav anledning til at overveje, om der forelå en krænkelse af navnelovens § 27. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.

Nævnet anførte, at navnelovens § 27 skal værne bærere af slægtsnavne imod, at uvedkommende gør brug af slægtsnavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med slægtsnavnet og bærernes slægt.

Det blev under sagen oplyst, at 123.792 personer bærer navnet Larsen. Det følger af navnelovens § 2, stk. 1, at efternavne, der her i landet bæres af mere end 2.000 personer, ikke er beskyttede, og at sådanne efternavne kan tages af enhver. Nævnet fandt, at beskyttelsen af slægtsnavnet Larsen i henhold til § 27, måtte være begrænset, da navnet Larsen normalt ikke vil blive opfattet som eller vil være egnet til at skabe forveksling med klageren eller klagerens slægt.

Nævnet fandt, at klageren ikke havde gjort brug af Larsen på en sådan måde, at det var blevet et identifikationsmiddel for netop klageren som person. Klageren kunne derfor ikke forhindre andres anvendelse af betegnelsen Larsen i isoleret form, idet en sådan brug ikke er egnet til at blive opfattet som en henvisning til netop klagerens person.

Nævnet fandt derfor ikke grundlag i navnelovens § 27, for at overføre domænenavnet Larsen.dk til klageren.

Nævnet gik endvidere ind i en prøvelse af, hvorvidt den indklagedes brug af domænenavnet var i strid med god domænenavnsskik, jf. domæneloven § 12, stk. 1.

Med henvisning til forarbejderne til § 12, stk. 1, foretog nævnet en afvejning af parternes interesse i domænet og deres muligheder for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Nævnet fandt, at Cybercity A/S koncept, hvorefter alle personer som bærer efternavnet Larsen fik mulighed for at få en e-mail adresse som ender på @larsen.dk, gjorde, at indklagede havde en klar og væsentlig interesse i en fortsat benyttelse af domænenavnet. Nævnet fandt endvidere, at klagerens interesse for domænet ikke oversteg den indklagedes interesse.

Nævnet konkluderede, at Cybercity A/S brug af domænenavnet Larsen.dk hverken var i strid med navnelovens § 27 eller god domænenavnsskik, hvorfor klageren ikke fik medhold i sin påstand om overdragelse af domænenavnet.

(Afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne j. nr. 1359 af 6. februar 2008)

Kommentarer:

Mange har et ønske om at få en e-mailadresse, hvori deres navn indgår. Der har derfor været en del sager for Klagenævnet for Domænenavne som har omhandlet retten til domæner som består af almindelige efternavne. Der har tidligere været forelagt nævnet sager angående domænenavne så som hansen.dk, olsen.dk og simonsen.dk. Sagerne har, ligesom klagenævnets afgørelse vedrørende larsen.dk, handlet om, at en bærer af et almindeligt efternavn har ønsket domænet overdraget fra en virksomhed som udbyder e-mail adresser og/eller hjemmesider, hvori domænenavnet indgår. Klagenævnet har i sin afgørelse angående larsen.dk fulgt den linje som er lagt i de tidligere afgørelser.

Man kan i klagenævnets afgørelser se, at nævnet lægger vægt på, om der ved virksomhedens brug af domænenavnet kan skabes en forvekslingsfare i forhold til den enkelte bærer af navnet og dennes slægt. At dette ikke er tilfældet ved de almindeligst forekommende efternavne skyldes, at de er af den type navne som man kalder patronymikoner, dvs. at navnet er et afstamningsnavn, som i tidligere led er dannet af faderens fornavn med tilføjelsen af sen (søn). Denne type af navne bæres normalt af mange slægter og af en vid kreds af personer. Anvendelse af denne type navne vil derfor normalt ikke give anledning til forveksling.

Selvom om brugen af domænenavnet ikke er i strid med navneloven har man fra nævnets side forsøgt at forhindre andre former for misbrug af domænenavne. I en del af de tidligere sager kan man derfor se, at nævnet går ind i en vurdering af, hvorvidt registreringen er i strid med Markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik. I 2005 fik nævnet imidlertid med indførelsen af domænelovens § 12, stk. 1 om god domænenavneskik en mere klar hjemmel til at skride ind. Som der er anført ovenfor fremgår det af lovforarbejderne til § 12, stk. 1, at der skal ske en afvejning af parternes interesse i domænet og deres muligheder for at udnytte domænenavnets reelle værdi.

Denne afvejning er tidligere kommenteret her på Lovorientering i mine kommentarer til afgørelsen spinning.dk. Jeg anførte i den forbindelse, at man som virksomhed skal være varsom med alene at bruge domænenavne til e-mail eller lignende, når domænerne kan have en væsentlig interesse for andre. De ovennævnte sager angående domænenavne som består af efternavne, er dog glimrende eksempler på en brug af domæner, hvor alene tilknytning af e-mail adresser må betragtes som tilstrækkeligt for, at en registrant må siges at have en væsentlig interesse i brugen. Dette skyldes, at brugen af domænet udbydes til andre og der derfor sker en mere intensiv benyttelse af domænet. Der var således 1.970 personer som havde en e-mail adresse som endte på @larsen.dk. Så selvom det alene er e-mail delen af domænet som bliver brugt, er denne brug både væsentlig og relevant.