Bortvisning af medarbejder på grundlag af privat e-mail

Print

Oprettet d. 22/3 - 2005

Kan ytringer i private e-mails på virksomhedens mailsystem begrunde en afskedigelse?

En kontorassistent var ansat hos en produktionsvirksomhed. Samarbejdsklimaet mellem virksomheden og kontorassistenten havde været særdeles anspændt efter, at hun var kommet tilbage efter barselsorlov og hun havde således modtaget en skriftlig advarsel. I forbindelse med en kollegas opsigelse omtalte kontorassistenten økonomichefen som ”noget af en sæk” i en privat e-mail. Virksomhedens edb-system var organiseret således, at alle kunne logge på hinandens computer for bl.a. at kunne besvare e-mails ved fravær. En leder læste ved et tilfælde den pågældende e-mail og kontorassistenten blev med henvisning til den tidligere advarsel og e-mailen opsagt med fire måneders varsel jf. funktionærlovens regler.

Knapt 1½ måned efter sin opsigelse sygemeldte den ansatte sig med en stressrelateret sygdom, der ikke krævede, at hun var sengeliggende, hvilket fremgik af en uarbejdsdygtighedserklæring. Under sygemeldingen tog hun efter samråd med sin læge på en uges ferie i udlandet, hvilket blev virksomheden bekendt. På trods af lægeerklæringen bortvistes kontorassistenten ved brev via virksomhedens advokat.

Retten lagde vægt på at e-mailen ikke var markeret som privat og lederen således havde læst e-mailen ved et tilfælde. Der var således ikke sket en retsstridig krænkelse af kontorassistentens ære, hvorfor der ikke kunne tildeles godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens § 26. Der kunne heller ikke tilkendes erstatning efter persondatalovens § 69, da der ikke var lidt noget økonomisk tab.

Retten fastslog, at bortvisningen var uberettiget, idet kontorassistenten var erklæret uarbejdsdygtig for en periode udover rejsens varighed, og hun var således berettiget til løn i hele opsigelsesperioden.

Selve afskedigelsen var ikke begrundet i virksomhedens eller funktionærens forhold, da omtalen af økonomichefen var sket i en rent privat e-mail og da betegnelsen var af mindre grov karakter. Der tilkendtes således tillige en godtgørelse efter funktionærlovens § 2b svarende til 2 måneders løn. Endvidere tilkendtes en godtgørelse på 5.000 kr. for manglende overholdelse af ansættelsesbevislovens regler.

Dommen understreger vigtigheden af at have formuleret en IT-politik, herunder vedrørende privat anvendelse, mærkning af og adgang til læsning af e-mails.