Belgisk dom: Internetudbydere skal forhindre pirateri

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 1/8 - 2007

En belgisk domstol i første instans har dømt en internetudbyder til at skulle forhindre ulovlig fildeling på internetudbyderens netværk. Da dommen baserer sig på fortolkningen af et EU-direktiv, kan den få indflydelse på den danske retstilstand på området.

Ifølge e-handelsdirektivet kan en internetudbyder (ISP) ikke pålægges ansvar for krænkelser af ophavsrettigheder, der foregår via deres netværk. Internetudbyderen har alene en handlepligt, hvis denne bliver bekendt med, at der sker sådanne krænkelser. Af det såkaldte Infosoc-direktiv følger det, at indehavere af immaterielrettigheder skal kunne anlægge erstatningssøgsmål og eller/ kræve nedlagt forbud mod en internetudbyders service, såfremt servicen kan bruges til pirateri.

Samspillet mellem direktiverne har netop været genstand for en sag ved en belgisk domstol, hvor en internetudbyder blev dømt til at blokere for ulovlig fildeling på dennes netværk. Domstolen har givet internetudbyderen seks måneder til at få installeret den nødvendige teknologi, der kan forhindre, at ophavsretsbeskyttet materiale ulovligt kan fildeles på netværket. Såfremt udbyderen ikke efterlever dommen, vil internetudbyderen blive pålagt dagbøder à 2.500 € (ca. 18.600 kr.).

Dommen er et opgør med den hidtidige opfattelse af samspillet mellem e-handelsdirektivet og Infosoc-direktivet, idet man tidligere har tillagt e-handelsdirektivets bestemmelser om, at internetudbydere ikke er forpligtet til at hindre ulovlig fildeling større vægt end Infosoc-direktivets bestemmelser. Det er, så vidt vides første gang, at nogen europæisk domstol har undergivet direktiverne denne fortolkning.

Da dommen er afsagt på baggrund af en fortolkning af to EU-direktiver, der også er implementeret i dansk ret, kan dommen få indflydelse på, hvorledes lovgivning i Danmark og andre EU-lande skal fortolkes. EF-domstolen har dog endnu ikke udtalt sig om samspillet mellem de to direktiver, og dommen er alene baseret på den belgiske domstols fortolkning heraf. I dansk ret fortolkes Infosoc-direktivet ikke således, at internetudbydere skal installere software, der kan forhindre pirateri, og dommen må også betragtes som udtryk for en vidtgående fortolkning af Infosoc-direktivet. Det må imidlertid forventes, at rettighedsorganisationerne vil anlægge tilsvarende retssager i øvrige EU-lande.