Afgørelser fra det danske klagenævn

Print

Oprettet d. 31/10 - 2005

jensen2najt.dk
Privat persons registrering af www.jensen2najt.dk anset som værende i strid med markedsføringsloven og redelig handlemåde. Restaurant ”Jensen2najt” i Ålborg fik navnet overført.

Indklagede havde registreret navnet, men det var ikke aktivt. Hun angav at ville benytte navnet til en opfølgning på en TV-serie af samme navn. Klageren anførte, at navnet var registreret for at forhindre denne i at bruge navnet på Internettet til markedsføring. Det kom frem under sagen, at indklagede – trods de gode intentioner - havde tilbudt klageren navnet for 5.000 kr. Sidstnævnte forhold kan have haft en vis betydning for udfaldet af sagen.

Nævnet fandt ikke, at indklagede havde nogen loyal interesse i at beholde navnet og tværtimod havde handlet illoyalt ved at afskære klageren fra at markedsføre sin virksomhed på nettet ved at forlange en overpris for navnet. Med henvisning til markedsføringslovens § 1 og almindelige retsgrundsætninger blev indklagede dømt til at overdrage navnet til indklagede.
(Afgørelse af 2. april 2001)

powerware.dk
Klageren, der solgte elektroniske apparater bl.a. UPS, benyttede betegnelsen ”powerware” for en del af sin virksomhed og havde foruden varemærkeregistrering i 1990 registreret powerware-online.dk.

Indklagede havde siden marts 1999 handlet med UPS, batterier o.lign. via Internettet under betegnelsen ”Powerware-online”. Indklagede indgik i maj 1999 en forhandleraftale med Powerware, der dog blev opsagt igen i februar 2000.

Nævnet fandt, at klagerens varemærkeregistrering i 1990 beskyttede imod indklagedes brug af betegnelsen powerware.dk til salg af lignende produkter. Nævnet fandt ligeledes, at der forelå en risiko for forveksling, hvorfor registreringen både overtrådte varemærkelovens § 4, stk. 1, men også markedsføringslovens § 5.

Indklagede blev derfor tilpligtet at overdrage navnet, og retten fandt ikke, at klageren havde forholdt sig for passiv overfor klagerens registrering, mens samarbejdet stod på.
(Afgørelse af 2. april 2001)

Ican.dk
Indklagede, der var en privatperson,havde i sin tid registreret domænenavnet Ican.dk med henblik på videresalg til klageren ICAN A/S, der producerer og sælger åndedrætsudstyr m.v. Han tilbød under sagen at sælge domænet for kr. 1293,75, hvilket klageren afviste.

Klagenævnet fandt, at forholdet var omfattet af markedsføringsloven, da indklagede gennem sit salgstilbud handlede erhvervsmæssigt. Da indklagede endvidere ikke havde nogen loyal interesse i registreringen samt afskar indklagede fra at benytte sit forretningskendetegn under .dk-domænet, fandt nævnet, at indklagedes handlemåde var i strid med god markedsføringsskik og almindelige retsgrundsætninger.

Nævnet pålagde således indklagede at overføre domænenavnet til klageren med bemærkning om, at det faldt uden for nævnets kompetence at afgøre, om indklagede kunne kræve sine positive omkostninger refunderet af klageren.
(Afgørelse af 2. april 2001)

gate2net.dk
En privat person havde registreret navnet www.gate2net.dk og under dette domæne kunne besøgende linke til forskellige ydelser. Klageren, Tele2 A/S, havde tidligere registreret Get2net som både varemærke og domænenavn og krævede domænenavnet overført.

Klagenævnet gav ikke indklagede medhold i, at hans hjemmeside var privat, da den indeholdt kommercielle reklamer, men gav derimod klageren medhold i, at navnet både lyd og tekstmæssigt var ens, hvorfor der var stor risiko for forveksling.

Klagenævnet fandt derfor, at der forelå en overtrædelse af varemærkelovens § 4 stk. 1 og overførte navnet til Tele2 A/S.
(Afgørelse af 22. maj 2001)

mercedesbenz.dk
Indklagede, Scandinavia Media Group Aps, havde registreret domænenavnet mercedesbenz. dk og anvendte dette til at give de besøgende en oversigt over leverandører og forhandlere af Mercedes-Benz.

Klageren, Mercedes-Benz, havde siden 1930 haft registreret sit navn som varemærke og siden 1998 som domænenavnet Mercedes-Benz.dk

Klagenævnet gav Mercedes-Benz medhold i, at der forelå en klar krænkelse af klagerens varemærkeret i henhold til varemærkelovens § 4 stk. 1 og 2. Dels var navnet næsten identisk med klagerens, og dels blev der udbudt produkter via hjemmesiden, der tilsvarede klagerens produkter.

Indklagede blev pålagt at overføre domænenavnet til klageren.
(Afgørelse af 22. maj 2001)

Sonofontaletid.dk og Sonofonshop.dk
Indklagede Balym service AB havde registreret Sonofontaletid.dk og Sonofonshop.dk og viderestillede fra disse sider til sider med pornografisk indhold.

Klagenævnet gav Sonofon, der dels havde registreret varemærkerne Sonofon og Sonofon Taletid samt domænenavnet Sonofon.dk medhold i, at registreringen og brugen indebar en overtrædelse af såvel varemærkeloven samt markedsføringsloven.

Nævnet fandt det godtgjort, at indklagede var en virksomhed, at klagerens mærker var stærkt indarbejdede, at indklagedes domænenavne var sammenfaldende med klagerens og at brugen kunne forbydes i medføre af varemærkelovens § 2. Nævnet fandt ligeledes at viderestillingen til en hjemmeside med pornografisk indhold var meget illoyal og indebar en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 samt almindelige retsprincipper.

Indklagede blev forpligtet til at overføre begge navne til Sonofon.
(Afgørelse af 22. maj 2001)

Icq.dk
En privatperson havde i marts 1998 registreret domænenavnet ICQ og angav under sagen, at formålet var at etablere et forum for computerspillet International Clan Quakers. Indklagede angav at være ikke-erhvervsdrivende men havde dog haft reklamer på hjemmesiden og ville under påberåbelse af ”forretningshemmeligheder” ikke oplyse hvordan han benyttede hjemmesiden.

Klageren – America Online Inc. – havde i nogle år anvendt betegnelsen ICQ for et softwareprodukt, der havde mere end 50 mio. brugere over hele verdenen. Klageren havde dog først registreret ICQ som dansk varemærke i 1999, hvilket var efter indklagedes registrering af det tilsvarende domænenavn.

Klagenævnet fandt på baggrund af indklagedes oplysninger om forretningshemmeligheder og brugen af reklamer, at hjemmesiden til dels havde været til erhvervsmæssigt formål.

Nævnet fandt ligeledes at ICQ på tidpunktet for indklagedes registrering i 1998 havde opnået varemærkebeskyttelse gennem ibrugtagning, da mærket måtte anses for kendt i internetkredse.

Endelig forkastede nævnet forklaringen om at indklagede ville bruge domænet til et spilleforum og lagde til grund, at indklagede ikke havde nogen loyal interesse i registreringen.

Med henvisning til varemærkelovens § 4 stk. 2 og markedsføringslovens § 1 samt almindelige retsgrundsætninger blev indklagede derfor tilpligtet at overføre domænenavnet.
(Afgørelse af 8. juli 2001)

Kommentar: Afgørelsen viser at klagenævnet vil strække sig langt for at sikre etablerede mærker retten til domænenavne. Til trods for at indklagede var først i tid og angav at domænet skulle bruges til anden virksomhed end klagerens, forkastede nævnet begge argumenter. Det kan dog have spillet en rolle at indklagede havde overvejet at sælge navnet til klageren samt ikke ville medvirke til sagens fulde oplysning.

Phenix.dk
En privatperson havde registreret domænenavnet phenix.dk og brugte alene dette til privat formål.

Klageren der drev en antikvitetsforretning under navnet Phenix ønskede at købe domænenavnet af indklagede for 2.000 kr, men denne ønskede kun at sælge for 5.000 kr. hvorefter klageren indbragte sagen for klagenævnet. Under sagen gjorde han gældende at han havde erhvervet retten til navnet, da han havde drevet forretning under navnet Phenix siden 1987 ligesom navnet indgik i hans e-mail adresse.

Klagenævnet fandt at der dels var tale om en privat hjemmeside, dels at indklagede have været berettiget til at forhandle om et salg af domænet uden at dette kunne betragtes som illoyalt overfor klageren.

Klageren fik således ikke medhold, da indklagede både havde været først i tid og også havde haft en loyal og rimelig grund til registreringen.
(Afgørelse af 8. juli 2001)

Kommentar: Det har formentlig haft en vis betydning at indklagede oplyste at registreringen skete for at han kunne sikre sig det pseudonym han var kendt under på Internettet.

Elgross.dk
Indklagede solgte under navnet Sæby Ejendomsservice el-artikler til forbrugere. I april 1999 registrerede og ibrugtog indklagede domænenavnet elgross.dk. Sidenhen ændrede indklagede sit firmanavn fra til Sæby El-gross

Klageren El-gros Aps, der ligeledes solgte el-artikler, havde benyttet sit navn siden 1997 og havde registreret domænenavnene elgros.dk og el-gross.dk

Klagenævnet gav El-gros Aps medhold i at denne havde opnået varemærkeret på navnet El-gros gennem ibrugtagning jf. varemærkelovens § 1 jf. § 3 stk. 1 nr. 2 idet nævnet ikke fandt det godtgjort at El-gros kunne betragtes som en almindelig forkortelse for el-grossist og dermed uden mulighed for varemærkebeskyttelse.

Da nævnet samtidig fandt at navnene ”el-gros” og ”el-gross” var næsten identiske og at parterne benyttede navnene til at sælge varer af samme art kunne klageren med hjemmel i varemærkelovens § 4 stk.1 forbyde brugen af navnet og indklagede blev pålagt at overføre domænenavnet til klageren.
(Afgørelse af 8. juli 2001)

Dentdevils.dk
Klageren - et engelsk firma Dent Devils ltd. havde i en årrække drevet autoopretningsvirksomhed i England og flere andre lande – på det seneste også Danmark. Firmaet havde i december 1999 opnået en EU – varemærkeregistrering af Dent Devils i klasse 37 og havde ligeledes registreret Dentdevils under flere topdomæner.

Indklagede havde i en kort periode i 1999 været ansat i klagerens søsterselskab Dent Devils Scandinavia ltd. men sagde op i oktober 1999 og startede egen virksomhed under navnet Team Dent Busters og Dent Devils Danmark i år 2000. Han har registeret dentbusters.dk og sørget for at domænet dentdevils.dk peger mod denne hjemmeside.

Klagenævnet fandt at klageren med EU-varemærkeregistreringen i klasse 37 -havde fået sit varemærke registreret med gyldighed for hele EU. Da indklagede var udlært hos klagerens søsterselskab, fandt nævnet det endvidere udelukket, at indklagede forinden havde kunnet opnå en varemærkeret ved ibrugtagning i god tro.

Klageren kunne derfor i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 1, forbyde indklagede at gøre brug af tegnet "Dent Devil" som betegnelse for indklagedes virksomhed, herunder som domænenavn for virksomheden og pålagde indklagede at overføre domænenavnet.

Nævnet fandt samtidig anledning til at bemærke, at indklagedes anvendelse af domænenavnet "dentdevil.dk", hvorefter internetbrugere, som indtaster denne internetadresse, bliver ført direkte til indklagedes egentlige hjemmeside under domænenavnet "dentbusters.dk", fremtrådte som en utilbørlig udnyttelse af klagerens varemærkes renommé og særpræg.
(Afgørelse af 8. juli 2001)

Prchokolade.dk
Klageren, en grossistvirksomhed der solgte chokolade indgik i maj 2000 et samarbejde med indklagede Henning Find om salg af virksomhedens produkter. I den forbindelse blev parterne enige om at styrke markedsføringen ved at registrere og benytte domænenavnet prchokolade.dk. Af samarbejdsaftalen fremgik det, at indklagede forpligtigede sig til at respektere klagerens ret til navnet PR Chokolade men desuagtet foretog indklagede registreringen på vegne selskabet Supersalg Aps.

Kort tid efter konstaterede klageren at indklagede misrekommanderede både PR Chokolade og selskabets direktør på hjemmesiden og opsagde samarbejdet ligesom man anmodede om at få overdraget domænenavnet. Indklagede nægtede og sagen blev indbragt for klagenævnet.

Nævnet fandt på baggrund af parternes aftale, at indklagede ikke havde ret til at gøre brug af klagerens kendetegn og at klageren i medfør af markedsføringslovens § 5 kunne forbyde indklagede at gøre brug af tegnet ”PR Chokolade” – også som domænenavn. Nævnet fandt ligeledes at indklagedes misrekommandering af klageren var udtryk for en utilbørlig markedsadfærd og dermed i strid med markedsføringslovens § 1.

Indklagede blev således tilpligtet at overføre domænet til klageren.
(Afgørelse af 3. september 2001)

Kommentar: Afgørelsen bør læses i sin helhed da den har en vis underholdningsværdi grundet klagerens utilbørlige optræden.

Pizzahut.dk og Pizza-hut.dk
Indklagede var en privatperson, der havde registreret domænenavnene Pizzahut.dk og Pizza-hut.dk i januar 1997 og ikke selv havde gjort brug af dem. Klageren – den internationale pizzakæde Pizza Hut, der siden 1972 havde haft betegnelsen registreret som varemærke og havde registreret navnet under flere toplevel-domæner, ønskede i år 2000 at få registreret disse navne under sig og tilbød indklagede 3.190 kr. for dem.

Indklagede afslog men tilbød en pris på 25.000 kr. i alt.

Nævnet fandt, at indklagedes registrering af domænenavnene alene var sket med det formål at sælge domænenavnene til klageren til overpris, og fandt, at indklagedes handlemåde var udtryk for en illoyal markedsadfærd og i strid med god markedsføringsskik og med redelig handlemåde jf. markedsføringslovens §1 og almindelige retsgrundsætninger.

Indklagede blev således pålagt at overføre domænenavnene til klageren.
(Afgørelse af 3. september 2001)