www.stop4you.dk

Print

Oprettet d. 26/8 - 2005

I sagen vedrørende www.stop4you.dk imellem indklagede Team Internet A/S og klagerens Stop4you.dk er det interessant at se, at nævnet tillige valgte at lægge vægt på indklagedes manglende aktive benyttelse af domænet.

Nævnet tilpligtede ved kendelse af 6. juni 2002 Team Internet A/S at overdrage domænet med henvisning til, at selskabets registrering var i strid med god markedsføringsskik jf. markedsføringslovens § 1, og fremhævede i begrundelsen særligt det forhold at indklagede selv efter 2 år endnu ikke reelt havde bragt domænet i anvendelse og heller ikke uddybet nærmere, hvad det skulle bruges det til. Indklagedes oplysninger herom var ufuldstændige og med henvisning til § 12 i nævnets forretningsorden kom dette klageren til gavn.

I tilfælde hvor den ene part påstår at registreringen har et formål, der ikke vil konkurrere med modpartens interesser, vil det således blive tillagt vægt, om det angivne formål reelt er blevet forsøgt realiseret indenfor en rimelig tid.