Fortolkning af domskonventionens værnetingsbestemmelser.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 3/5 - 2005

De Europæiske Fællesskabers domstol har i en nylig afgørelse taget stilling til spørgsmålet om Bruxelles Konventionens (Domskonventionens) anvendelighed i tilfælde hvor en af de i sagens implicerede parter, med bopæl udenfor EU, gør gældende at der foreligger ”forum non conveniens” (hvilket populært sagt vil sige en indsigelse om, at den domstol, sagen er indbragt for, ikke er hensigtsmæssig).

Sagen var forelagt for De Europæiske Fællesskabers domstol af den engelske Court of Appeal og vedrørte en situation, hvor en britisk statsborger med domicil i Storbritannien kom alvorligt til skade i Mammee Bay på Jamaica, hvor han havde lejet en ferievilla af en anden engelsk statsborger, der ligeledes var bosiddende i England.

Den tilskadekomne sagsøgte såvel udlejer som adskillige jamaicanske firmaer, der på en ene eller anden måde var tilknyttet udlejnings arrangementet, ved de engelske domstole.

Eftersom ulykken var sket på Jamaica gjorde de sagsøgte imidlertid gældende, at en engelsk domstol måtte anses som ”forum non conveniens” i forhold til en domstol på Jamaica.

Domskonventionen foreskriver imidlertid i artikel 2, at personer, der er bosiddende i en kontraherende stat uanset deres nationalitet, kan sagsøges ved domstolene i bopælsstaten.

Uanset at de Europæiske Fællesskabers domstol erkendte, at den geografiske afstand fra ulykkesstedet ville skabe reelle vanskeligheder af forskellig art, nåede domstolen ikke desto mindre frem til, at de ikke var tilstrækkelige til at fravige den fundamentale og præceptive værnetingsbestemmelse i Bruxelles Konventionens artikel 2.

Konsekvensen var således, at sagsøger var berettiget til at indbringe sagen for de engelske domstole, uanset, at England ikke havde nogen forbindelse med ulykken.

(Kilde: International Law Office den 19. april 2005)