Angivelse af modtager som A c/o B i ordrekonnossement berettigede ikke til udlevering af gods til B

Print

Oprettet d. 6/7 - 2005

Virksomheden A indestod for betalingen (kaution) for en container med varer, som et dansk selskab havde solgt til et australsk selskab B. I konnossementet blev som consignee (modtager) anført A c/o B, og som notify party same as consignee (modtager af meddelelse - samme som modtager).Place of Delivery (leveringssted) var ikke udfyldt.

Transportøren udleverede containeren til B, som efterfølgende gik konkurs og derfor ikke betalte for godset. Under konkursen lykkedes det ikke at identificere godset, hvorfor A ikke opnåede separatiststilling og måtte anmelde sit krav som en massefordring. Boet er siden blevet afsluttet uden dækning til andet end omkostningerne ved konkursen.

Da A stod som modtager og som den, der kunne modtage meddelelse om godset i konnossementet, og da det ikke kunne dokumenteres, at konnossementet var overdraget til B, hvilket man ellers kunne have gjort, fordi det var et såkaldt ordrekonnossement, var udleveringen af godset til B uberettiget.

Sø- og Handelsretten anfører endvidere i dommen, at angivelse af c/o i konnossementets modtagerrubrik alene er en angivelse af adresse og ikke et udtryk for etablering af et tilhørsforhold eller et fuldmagtsforhold. Denne angivelse berettigede således ikke transportøren til at udlevere godset til B, og transportøren blev dømt til at betale erstatning til A ved det tab, som A havde lidt ved, at kautionen blev gjort gældende over for virksomheden.

(UfR S.H.D.2004/1142)

Kommentar: Dommen illustrerer, at det er yderst vigtigt at sikre en fuldstændig klar retvisende angivelse af modtager på et konnossement, idet transportøren med frigørende virkning kan udlevere godset til den modtager, der står anført. I denne sag havde man anført én modtager (A), uden at opgive dennes adresse, og en c/o modtager med både navn og adresse (B). Me-ningen var formodentlig, at B alene skulle opfattes som adresse for A, men da Bs selskabs-navn også fremgik, afleverede transportøren godset til B, og ikke til A på Bs adresse, hvilket var en fejl, som transportøren blev dømt erstatningsansvarlig for.