Pant og udlæg i andelsboliger

Print

Oprettet d. 1/12 - 2005

Det har tidligere været særdeles vanskeligt, at få inddrevet gæld hos debitorer med en andelsbolig som eneste aktiv. Såfremt debitor ikke ønskede at medvirke til et frivilligt salg kunne kreditor ikke få udlæg og dermed opnå en tvangsrealisation af andelen. En ny lov betyder, at kreditorer fra 1. januar 2005 har bedre mulighed for at få inddrevet gæld hos debitorer med andelsboliger.

Med lovændringen bliver der nu åbnet op for at den enkelte ejer af en andel i en andelsbolig i højere grad kan benytte sin andelsbolig som aktiv i forbindelse med finansiering af køb af boligen, sikkerhed for bankgæld m.v. Samtidig med at mulighederne for individuel belåning af andelen bliver øget, giver lovens § 6a debitors kreditorer ret til at foretage arrest og udlæg i andelen.

For at kunne holde styr på de kommende hæftelser i ejendommen er der oprettet et nyt register – Andelsboligbogen – der åbner den 5. januar. Det nye centrale register administreres af retten i Århus, der giver adgang til registret på samme måde som brugerne får adgang til tinglysningsregistrenes øvrige registre, herunder bilbogen og tinglysninger vedr. fast ejendom. Der vil dog kun være adgang til registret via Internettet og ikke via andre forbindelser. Har man ikke adgang til tinglysningsregistrene skal man først oprettes som kunde via retten i Århus.

Det må forventes, at en del, både offentlige og private kreditorer vil benytte lovændringen til at få udlæg for deres gamle tilgodehavender i debitors andelsbolig men desværre er det ikke umiddelbart muligt at undersøge om en given debitor ejer en andelsbolig. Det er heller ikke muligt at se hvem der ejer den enkelte andel, hvis andelen er ubehæftet. Det problem kendes allerede i de situationer, hvor kreditor har set debitor i en bil, men ikke kan undersøge, om det er debitors egen bil, hvis bilen er ubehæftet.

Den bedste fremgangsmåde er nok at slå op i BBR–registret og se, om der på debitors adresse er tale om en ejendom, der er registreret som andelsbolig. Gå f.eks. ind via www.ois.dk og indtast kommune og adresse. Herefter vil det fremgå under rubrikken ejerforhold om der er tale om en andelsboligforening. Det kan naturligvis forekomme, at debitor ikke er ejer men bor til leje i ejendommen men omvendt er adgangen til at fremleje andelsboliger begrænset og vor anbefaling vil ofte være, at der indgives udlægsbegæring til fogedretten.

Gamle forlig, gældsbreve og domme kan i den forbindelse genanvendes som fundament, men der skal betales ny fogedafgift. Er man i tvivl om, hvorvidt debitor ejer andelen, kan udlægsbegæring fremsættes for et mindre beløb for at spare afgift og så eventuelt forhøjes under fogedforretningen, hvis det må antages, at der er dækning for et større beløb.

Ifølge Danmarks Statistik er ca. 176.334 boliger registreret som andelsboliger og da der i gennemsnit bor ca. 2,2 personer per bolig betyder disse tal formentlig at mere end 200.000 voksne personer ejer en andelsbolig.

(Lov nr 204 af 29/03/2004 om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.))