Kan et forlig pr. e-mail tvangsfuldbyrdes?

Print

Skrevet af Thomas Buus Pedersen d. 9/2 - 2009

To parter, som begge var repræsenterede ved advokater indgik pr. e-mail et forlig. Forligsforslaget var udarbejdet af debitors advokat og kreditors advokat accepterede pr. e-mail forliget. Debitor overholdt ikke forliget, hvorfor kreditors advokat sendte forliget i form af e-mailen i Fogedretten med henvisning til, at e-mailen kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter Retsplejelovens § 478, stk. 1. nr. 4., der lyder som følger:

”Tvangsfuldbyrdelse kan ske på grundlag af udenretlige skriftlige forlig om forfalden gæld, når det udtrykkeligt er bestemt i forliget, at det kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse.”

Parterne havde aftalt, at forliget kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, men forliget var alene indgået pr. e-mail, hvorfor forliget ikke skriftligt var tiltrådt af debitor.

Fogedretten afviste sagen med henvisning til, at forliget ikke var underskrevet. Kreditors advokat kærede kendelsen til Landsretten og gjorde bl.a. gældende, at forliget i henhold til indholdet kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, ligesom de respektive parters advokaters tiltrædelse af forliget pr. e-mail måtte sidestilles med debitors skriftlige tiltræden af forliget.

Landsretten stadfæstede Fogedrettens kendelse og anførte bl.a., at debitors manglende underskrift på forliget bevirkede, at forliget ikke kunne anses som værende et forlig efter Retsplejelovens § 478, stk. 1. nr. 4.

Kommentar:

Landsrettens kendelse har stor betydning for indgåelse af forlig, idet kendelsen fastslår, at indgåelsen af forlig pr. e-mail, uanset om begge parter er repræsenteret ved advokat, ikke er tilstrækkelig, idet debitors underskrift skal påføres forliget, førend forliget kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter Retsplejelovens § 478, stk. 1. nr. 4. Havde debitor underskrevet selve e-mailen, hvor forliget fremgik, ville dette have været tilstrækkeligt.

Landsretten har ikke taget stilling til, hvorvidt forliget kunne have dannet grundlag for tvangsfuldbyrdelse, såfremt debitor havde tiltrådt forliget ved elektronisk signatur.

Kendelsen bevirker, at ethvert udenretlig forlig skal tiltrædes skriftligt af debitor uanset om debitor er repræsenteret ved advokat, som tiltræder forliget pr. e-mail.

Landsrettens kendelse er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 side 81Ø.

Skrevet af advokat Thomas Buus Pedersen tbp@forumadvokater.dk)">(tbp@forumadvokater.dk)