Frist for bekendtgørelse af tvangsauktion.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 1/2 - 2005

Nu og da bliver fristerne i Retsplejeloven misforstået eller anvendt forkert og denne sag er et eksempel på denne tvivl, der kan opstå omkring fristerne og som kan afskære kreditorer fra rettidigt at opnå deres rettigheder.

I forbindelse med en tvangsauktion over en fast ejendom havde rekvirenten overfor Fogedretten oplyst, at tvangsauktionen, der var berammet til den 25. august 2004 ville blive bekendtgjort i Statstidende den 11. august 2004. Fogedretten fandt ikke, at fristen i Retsplejelovens § 566, stk. 1 om mindst 14 dages varsel var overholdt og omberammede, som følge heraf, auktionen. Samtidig pålagde Fogedretten rekvirenten, at afholde omkostninger i forbindelse med omberammelsen.

Landsretten fandt, at ordlyden af den pågældende bestemmelse og den fortolkning, der efter fast praksis anlægges efter andre varselsbestemmelser i Retsplejeloven, måtte føre til, at bekendtgørelse 14 dage før auktionen er rettidigt. Landsretten ophævede i forbindelse med rekvirentens kæremål således Fogedrettens bestemmelse om sagsomkostninger.

Denne dom er et eksempel på at det kan være vanskeligt at være helt skarp på fristerne i Retsplejeloven, men at det er af afgørende betydning at man er det.

(Østre Landsrets kendelse af 27. sep. 2004 i kære 15. afd. B-2343-04, UfR2005.1030Ø)