Æggepakkeriets ansvar efter produktansvarsloven - salmonellaforurenede æg

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 20/11 - 2005

7 personer, der spiste af en koldskål, blev syge, heraf blev tre indlagt med symptomer på salmonellaforgiftning. Der var tale om tre æg fra en bakke fra Danæg A/S. Æggebakkerne var leveret til en bagerforretning, og havde båret et klistermærke med teksten ”Salmonellakontrolleret fra Danske Pakkerier”.

De tre personer, der var blevet indlagt, anlagde sag imod Danæg A/S med påstand om, at selskabet dømtes til at anerkende at være erstatningsansvarlige for de skader, de havde pådraget sig ved
salmonellaforgiftningen (svie og smerte).

Landsretten anså det for bevist, at kølekæden ikke havde været brudt under transport af æggene fra grossereren til bageren. Landsretten fandt det også bevist, at de personer, der havde købt æggene, umiddelbart efter købet havde sat dem i køleskab og havde benyttet dem samme dag. Det læggedes til grund, at æggene var taget fra køl umiddelbart efter koldskålen blev tilberedt og spist. Der fandtes ydermere ikke grundlag for at antage, at koldskålen kunne være blevet forurenet med salmonella af den pågældende art fra andre kilder, eller at sagsøgerne kunne være blevet syge af andre fødevarer, som de har indtaget samme eller følgende dag. I den forbindelse skal det fremhæves, at der var påvist fuldstændigt sammenfald med hensyn til art og fagtype af de salmonellabakterier, som blev påvist i prøver fra flere af de syge personer og fra de tre resterende æg, der blev analyseret af levnedsmiddelmyndighederne.

Under de anførte omstændigheder fandtes det bevist, at æggene var inficeret med salmonella, da Danæg A/S havde bragt dem i omsætning, og det fandtes bevist, at der var årsagssammenhæng mellem brugen af æggene, de tilskadekomnes sygdomsforløb og den opståede personskade.

Det bemærkes, at en vis procentdel af æg under de foreliggende danske produktionsforhold uundgåeligt statistisk set er inficeret med salmonellabakterier af forskellige arter.

Kardinalspørgsmålet under sagen var, hvorvidt et salmonellainficeret æg må anses for defekt i produktansvarslovens forstand. Hertil udtalte flertallet af landsrettens dommere, at Danæg A/S under hensyn til den hidtidige anvendelse af rå æg i husholdningerne måtte forvente, at deres æg i et vist omfang fortsat bliver anvendt rå i forbindelse med andre fødevarer, som ikke bliver opvarmet, inden de bliver spist. Særligt når man markedsfører sine æg under betegnelsen ”Salmonellakontrolleret fra Danske Pakkerier”, må den almindelige forbruger forstå situationen således, at æggene har været kontrolleret for salmonella, og dermed er fri for infektionsrisikoen. Ikke desto mindre var det modsatte tilfældet i den konkrete sag. Flertallet fandt ikke grundlag for at antage, at det var almindelig kendt, at indtagelse af rå æg med den pågældende mærkning indebar en ikke ubetydelig risiko. Herefter fandtes de æg, der blev benyttet, ikke at have frembudt den sikkerhed, som man med rette kunne forvente, og derfor fandtes de defekte.

Landsrettens mindretal lagde vægt på, at der før benyttelsen af æggene havde været en meget betydelig omtale af problemet med rå æg i medierne, og derfor fandt mindretallet, at risikoen for at pådrage sig salmonellainfektion ved indtagelse af retter, der indeholdt rå upasteuriserede æg var kendt af den almindelige forbruger på tilskadekomsttidspunktet i 1998. Denne dommer fandt ikke, at anvendelse af mærkningen ”Salmonellakontrolleret fra Danske Pakkerier” ændrede derpå, idet det ikke kunne rejse en forventning om total salmonellafrihed i rå æg hos forbrugeren.

Danæg A/S måtte således anerkende at være ansvarlig for de indtrufne skader og blev i øvrigt dømt til at betale omkostninger til sagsøger med 120.000 kr.(Vestre Landsrets dom af 15. juli 2003, UfR 2003.2289V).