Revisoransvar - værdiansættelse af udestående fordring

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 7/3 - 2005

Et selskab drev virksomhed med fremstilling af hegn og carporte m.v. og afstod i første omgang sine varer gennem et søsterselskab. I en bank havde produktionsselskabet dannet en driftskredit og en fakturabelåningskredit.

Efter søsterselskabet havde haft økonomiske problemer valgte produktionsselskabet fremover at sælge sine produkter direkte til deres kunder og søsterselskabet videreførtes alene med henblik på inddrivelse af sine tilgodehavender.

Produktionsselskabets revisor udarbejdede i marts 1994 et udkast til regnskab for perioden fra 1. oktober 1992 til 30. september 1993, i hvilket han tog forbehold overfor værdiansættelsen af selskabets fordring hos sit søsterselskab som var opgjort til ca. kr. 10 millioner. Efter drøftelser mellem revisor, ejeren af de 2 selskaber og en medarbejder i banken udelod revisor forbeholdet i det endelige regnskab i forbindelse med at fordringen mod søsterselskabet blev nedskrevet med kr. 3 millioner.

I den følgende periode ydede banken yderligere kredit til produktionsselskabet men i november 1995 opsagde banken arrangementet og produktionsvirksomheden blev erklæret konkurs.

Banken påstod herefter revisor dømt til at betale en erstatning svarende til kreditudvidelsen i perioden fra april måned 1994 til november 1995, idet banken mente, at revisor burde have foretaget yderligere undersøgelser vedrørende søsterselskabets økonomiske forhold eller burde have fastholdt sit revisorforbehold.

Det lagdes til grund at banken ved beslutningen om at stille yderligere kredit til rådighed ikke havde tillagt det væsentlig betydning, hvad fordringen mod søsterselskabet var værdiansat til i regnskaberne. Dermed frifandtes revisor. (Højesterets dom af 18. januar 2001, UfR’s NyhedsService 2001/13).

Kommentar: Revisor frifindes fordi hans eventuelle brøde ikke findes at være årsag til tabet. Netop spørgsmålet om i hvilket omfang brøden fører til tabet har været behandlet i for eksempel Lovorientering 4/2000 (Commercial Holding – urigtig fondsbørsmeddelelse – betydning for undladelse af at sælge aktier).