Revisoransvar - var tilsyn med belåningsarrangement udført i strid med god revisorskik?

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 20/4 - 2007

Et selskab og dets datterselskab indgik aftale om fakturabelåning af datterselskabets kundefordringer med et pengeinstitut.

På vegne af pengeinstituttet skulle selskabernes revisor føre et løbende tilsyn med datterselskabets overholdelse af sine forpligtelser i henhold til låneaftalerne.

Der gik imidlertid ikke andet end ca. et år og tre måneder, før revisor meddelte, at han ikke længere kunne føre tilsyn med selskaberne, idet han fratrådte sin stilling som revisor for selskaberne.

Efter revisors fratræden gik begge selskaber konkurs.

Pengeinstituttet led som følge heraf et tab og stævnede revisor til at betalt 6.975.000 kr.

Under sagen blev der gennemført et syn og skøn og indhentet en udtalelse fra Foreningen Af Statsautoriserede Revisorers Responsumudvalg, hvorefter revisor ikke havde handlet i strid med god revisor- og revisionsskik.

Højesteret fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at revisor havde udvist utilstrækkelighed i sit kontrolarbejde og havde udarbejdet mangelfulde og misvisende erklæringer.

Revisor blev frifundet.

(Højesteretsdom af 17. november 2006 i sag 448/2003 (2. afd.) UfR 2007-422H)