Revisoransvar - urigtige oplysninger overfor bank

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 24/10 - 2002

I forbindelse med en persons køb af en virksomhed ydede en bank ham et lån på kr. 8.5 mio. Banken havde forud for lånets udbetaling fra en statsautoriseret revisor, der var partner i et revisionsfirma, modtaget erklæringer om, at låntager ifølge et gavebrev fra moderen ville modtage mindst kr. 10 mio., at personen ville modtage ca. kr. 19 mio. ved udlodning fra et fond og at personens moder havde ejet ca. 10% af aktierne i et selskab, som pr. en overtagelsesdato kort før låneoptagelsen, var solgt for ca. kr. 560 mio.

Det viste sig, at personens moder ikke var i stand til at opfylde gaveløftet, og at de øvrige oplysninger var urigtige.

Det lægges til grund, at revisor ikke havde foretaget nogen forsvarlig undersøgelse af rigtigheden af oplysningerne i de afgivne erklæringer og at i hvert fald erklæringen om moderens aktiebesiddelse havde haft betydning for bankens bevilling af lånet. Da denne erklæring samtidig var afgivet uden forbehold og uden oplysning om grundlaget for den, fandtes såvel den statsautoriserede revisor som hans revisionsselskab at være erstatningsansvarlige overfor banken, for det tab som denne blev pådraget ved långivningen.

Banken fandtes imidlertid at have ydet lånet på et grundlag, der måtte anses for usædvanligt og usikkert, idet man ikke havde foretaget nærmere selvstændige undersøgelse, og på den baggrund fandtes banken at skulle bære halvdelen af tabet selv.

(Højesterets dom af 25. juni 2002 i sag I- 598/1999, UfR Nyhedsservice 2002/32, p. 81).

Kommentar: Der henvises også til Højesterets dom af 9. april 2002 om et pengeinstitut, der havde afgivet lån til en fabrik, der producerede betonelementer, men ville sikre sig førsteprioritet ved løsørepant i driftsmidlerne, hvor revisor havde afgivet erklæring om, at driftsmidlerne var ubehæftede, hvilket viste sig at være forkert. Dommen er gengivet i Lovorientering 2/2002.