Revisoransvar - sale and lease back arrangement

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 14/10 - 2003

Et sale and lease back arrangement blev tilsidesat af skattemyndighederne, hvorved kommanditisterne led et tab. De forsøgte tabet erstattet af revisor.

Landsretten lagde til grund, at revisor havde rådgivet kommanditisterne om den på det tidspunkt gældende opfattelse af praksis, og at der ikke var grundlag for at hævde, at han burde havde forudset, at projektet ville blive tilsidesat.

Landsretten fandt ikke, at projektet havde karakter af en normal forretningsmæssig disposition, men fandt, at kommanditisterne havde deltaget i projektet for at opnå en betydelig skattefordel.

Endvidere havde kommanditisterne i hele forløbet været bistået af egne rådgivere, herunder en advokat.

På denne baggrund blev revisorerne frifundet. (Østre Landsretsdom af 15. august 2003, TFS 2003, 715)

Kommentar: Dommen kan ses i sammenhæng med Højesterets dom af 27. juni 2003, der også er refereret i dette Lovorientering og til de bemærkninger, der er i kommentaren til den nævnte dom om, at der udvises tilbageholdenhed med at pålægge rådgiveransvar i tilfælde, hvor de dispositioner, hvorom der er rådgivet ikke har karakter af normale forretningsmæssige dispositioner, men er gennemført med henblik på skattebetalingerne hos klienten.