Revisoransvar afvist - omdannelse til selskab

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 17/11 - 2005

Dansk Sygeplejevikarservice blev i 1995 omdannet til et aktieselskab efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Indehaveren modtog i forbindelse med omdannelsen rådgivning fra et større statsautoriseret revisionsaktieselskab. Indehaveren afkrævede efterfølgende revisionsaktieselskabet erstatning for ikke at have rådgivet hende om mulighederne for at spare eller udskyde skat ved at
indskyde forskellige gældsposter i aktieselskabet.

Højesteret udtalte, at omdannelsen kunne tilrettelægges i mange varianter, og at rådgivningen forudsatte, at der ud fra de konkrete forhold blev foretaget en samlet afvejning af en række forskelligartede og til dels modsatrettede forretningsmæssige, skattemæssige og andre økonomiske hensyn. Udførelsen af opdraget omfattede ikke en pligt at rådgive om varianter, der måtte anses for irrelevante. Indehaveren mente mere konkret, at revisor burde have rådgivet hende om muligheden for i selskabet at indskyde to private lån, som ikke indgik i virksomheden. Højesteret fandt imidlertid, at det efter hendes og selskabets forhold på omdannelsestidspunktet måtte anses for usandsynligt, at hun ved indskud af disse ville kunne blive frigjort personligt. Indskud af lånene ville desuden have en betydelig negativ indflydelse på selskabets økonomi i forhold til, hvad der forretningsmæssigt skulle tilstræbes med omdannelsen, og også blev opnået med den valgte løsning. Indskuddet ville endvidere umiddelbart medføre en væsentlig nedsættelse af stiftertilgodehavendet, og det ville medføre beskatning af opsparet overskud, og den mulige fordel ved at lade selskabet alene afvikle lånene over nogle år var usikker på grund af selskabets økonomi. Der ville tillige være risiko for at betalingerne helt eller delvist ville kunne anses for maskeret udbytte. De påberåbte indskud ville således ikke med sikkerhed samlet tilføre hendes personlige økonomi afgørende fordele.

I betragtning af disse forhold fandt Højesteret ikke, at det var godtgjort, at det i forhold til revisors opdrag måtte anses for relevant at indskyde det ene eller begge lån i selskabet.

Der var derefter ikke grundlag for at fastslå, at revisor havde handlet erstatningspådragende, og revisionsaktieselskabet blev frifundet for påstanden om betaling af i alt 2.950.000 kr., og blev tilkendt
omkostninger med 225.000,00 kr. (Højesterets dom af 26. juni 2003, UfR2003.2089)

Kommentar: Dommen anviser samme linje som Højesterets dom af 27. juni 2003, TFS 2003,647, som tillige er beskrevet her i Lovorien-tering, og som angik en registreret revisors rådgivning omkring
virksomhedsomdannelse. Der henvises i det hele til denne.