Mangelfuld bunkerolie - begrænsning af erstatning

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 5/8 - 2005

Et rederi havde modtaget bunkerolie med et sediment-indhold, der var så højt, at det var uegnet til brug som brændstof til skibe.

Rederiet havde ikke stillet specifikke krav til maksimum-indholdet af sediment i olien, men en køber af bunker-olie må kunne påregne, at der leveres et brugbart produkt. Det var utvivlsomt ikke sket.

Ved leveringen blev der foretaget en prøve, og uden at afvente prøven tog rederiet olien i brug ved påbegyndt sejlads med olien påfyldt. Sø- og Handelsretten fandt ikke, at dette kunne bevirke, at rederiet måtte bære risikoen for, om olien var mangelfuld. Da det endelige analyseresultat forelå, var rederiet allerede klar over, at der var problemer med olien, idet man havde konsta-teret øget slamdannelse i centrifugen.

Uanset disse forhold valgte man at sejle videre på trods af, at man havde mulighed for at skifte til gasolie.

På trods af at der var en vis risiko ved et skift til gas-olie, burde rederiet have skiftet olie, da man opdagede den øgede slamdannelse.

Rederiets fortsatte brug af olien efter konstateringen af slamdannelsen afstedkom, at rederiet selv måtte bære risikoen for de skader, som beroede på sejlads efter denne dato.

Rederiet fik derfor erstatning for den mangelfulde olie, men erstatningen blev nedsat på denne baggrund.

(Sø- og Handelsrets dom af 20. december 2002 i sag S 19/00, U.2003.701S.H.D)

Kommentar: Dommen er et godt eksempel på, at man har en tabsbegrænsningspligt som køber, og at man, hvis man undlader at iagttage denne, selv må bære det beløb, som omkostningerne kunne have minimeret med.

Dommen viser også, at en sælger kan fordre og forven-te, at en køber minimerer sit tab, selvom der måtte være en vis risiko forbundet med at gøre det. Det vil være en konkret bedømmelse, hvor stor en risiko en køber skal kunne tilpligtes at påtage sig for at minimere sit tab.