Kommuners erstatningsansvar

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 22/4 - 2005

Fredericia Kommune udbød i april udbygningen af sit eksisterende centralrenseanlæg i licitation i medfør af de dagældende udbudsregler.

Kun 2 virksomheder blev præ-kvalificerede.

Kommunen valgte det bestemt dyreste tilbud, hvilket fik den anden præ-kvalificerede virksomhed til at anlægge retssag mod kommunen med påstand om betaling af enten (1) mistet fortjeneste, opgjort til kr. 14 mio. – den såkaldte positive opfyldelsesinteresse, som skal stille den erstatningssøgende i samme økonomiske situation som hvis den skadevoldende part havde opført sig som han burde, eller (2) forgæves afholdte udgifter, ca. kr. 900.000 – den såkaldte negative kontraktsinteresse, som ved at dække de forgæves afholdte transaktionsomkostninger stiller skadelidte som om han ikke havde forsøgt at få kontrakten i hus.

Den vragede tilbudsgiver havde formentlig gentagne gange afgivet urigtige erklæringer om, hvilket firma der skulle være selskabets procestekniske samarbejdspartner, og derfor havde kommunen været berettiget til at se bort fra det billigste tilbud. Derfor kunne der ikke tilkendes erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse.

Derimod erkendte kommunen, at den som følge af forudgående samarbejde med den vindende af de to virksomheder, ikke havde være berettiget til at præ-kvalificere og indgå aftale med den vindende virksomhed. Retten fandt, at kommunens fremgangsmåde afstedkom, at den tabende tilbudsgivers tilbud i realiteten var nyttesløst på forhånd, idet kommunen reelt på forhånd havde besluttet at kontrahere med den anden tilbudsgiver og kommunen fandtes på denne baggrund at være erstatningspligtig for den negative kontraktsinteresse, så den tabende virksomhed blev stillet som om den ikke havde deltaget i tilbudsgivningen.

(Højesterets dom af 12. marts 2002, UfR’s Nyhedsservice 2002/14, p.38)

Kommentar: Dommen illustrerer forskellen på at blive stillet som om en proces var blevet gennemført og på at blive stillet som om processen aldrig var sat i gang og den illustrerer tydeligt, at selvom man ikke er berettiget til at blive stillet som om man havde opnået en ordre og begrundelsen herfor er at man ikke selv har optrådt korrekt, behøver det ikke hindre en i at få dækket omkostninger ved forgæves tilbudsgivning forudsat udbudsgiver har handlet retsstridigt.