Kommune fundet erstatningsansvarlig i forbindelses med færdselsuheld som følge af utilstrækkelige afværgeforanstaltninger efter oliespild.

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 29/9 - 2008

Viborg Kommune fundet erstatningsansvarlig overfor bilist, der forulykkede som følge af, at der dagen forinden var sket et oliespild på vejen, overfor hvilket Viborg Kommune havde godkendt utilstrækkelige afværgeforanstaltninger.

I august 2003 forulykkede en bilist i en højresvingsulykke, idet kørebanen var usædvanlig glat. Dagen forinden var en landmand væltet med sin traktor, og i den forbindelse var der sluppet ca. 20 liter olie ud på kørebanen. Landmanden strøede straks sand over olien og kontaktede kommunen, der efter besigtigelse af afværgeforanstaltningerne godkendte disse som værende tilstrækkelige.

Efter uheldet anlagde bilisten sag mod landmanden og kommunen med krav om erstatning.

Bilisten gjorde gældende at afværgeforanstaltningerne havde været utilstrækkelige.

Landsretten lagde på baggrund af en brandinspektørs forklaring til grund, at de iværksatte afværgeforanstaltninger efter oliespildet ikke var tilstrækkelige, og at der derfor forelå et ansvarsgrundlag. Retten fandt videre, at der var årsagssammenhæng mellem oliespildet og uheldet.

Landsretten fandt ikke, at bilisten havde udvist egen skyld, hvorefter landmanden som udgangspunkt var erstatningsansvarlig, med mindre det kunne lægges til grund, at han havde haft føje til at gå ud fra, at de afværgeforanstaltninger, han havde foretaget, var tilstrækkelige.

Under såvel byretssagen og landsretssagen samt i forbindelse med de optagne politirapporter havde landmanden forklaret, at kommunens vejformand havde besigtiget afværgeforanstaltningerne og godkendt disse som værende tilstrækkelige.

Under byretssagen og landsretssagen benægtede vejformanden, at han havde været ude for at besigtige oliespildet og de iværksatte afværgeforanstaltninger.

Imidlertid fremgik det af de optagne politirapporter fra august 2003, at vejformanden havde forklaret, at han rent faktisk havde besigtiget oliespildet sammen med landmanden. Politirapporterne indeholdte ganske detaljerede forklaringer fra vejformanden vedrørende afværgeforanstaltningerne, og den politiassistent, der foretog afhøringen og udfærdigede rapporterne forklarede for byretten, at han efter afhøringen af landmanden havde kontaktede vejformanden, som fortalte, at han havde været ude at besigtige afdækningen og godkendt den.

På denne baggrund lagde Landsretten landmandens forklaring til grund og tilsidesatte vejformandens forklaring.

Landsretten fandt på denne baggrund, at landmanden måtte anses for at have foretaget det, der med rimelighed kunne forventes af ham i anledning af oliespildet, og at der dermed ikke var det til erstatningsansvaret fornødne ansvarsgrundlag. Landsretten frifandt herefter landmanden. Kommunen havde derimod, ved at godkende de iværksatte afværgeforanstaltninger, der var utilstrækkelige, pådraget sig et erstatningsansvar over for bilisten. Landsretten tog herefter bilistens påstand overfor kommunen til følge.

(Vestre Landsrets 9. afdelings dom af 28. april 2008 i sag B-0681-07 og B-0688-07)