Erstatningspligt i forbindelse med licitation, som følge af uretmæssig udsættelse af fristen for budgivning.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 13/7 - 2005

Hvis en udbudsgiver forskelsbehandler tilbudsgivere og en af dem bliver voldt skade herved, bliver udbudsgiver som udgangspunkt erstatningspligtig og gennem denne afgørelse kommer vi nærmere spørgsmålet om, hvilke hensyn der kan tages til de enkelte tilbudsgivere.

Anlæggelse af en omfartsvej var udbudt i licitation af Veje Amt, der havde fastsat fristen for afgivelse af tilbud til den 24. marts 2003 kl. 11.00.

En af tilbudsgiverne, der sad fast i trafikken, meddelte kort før fristens udløb Vejle Amt dette og anmodede om at få fristen udskudt et kvarter, hvilket amtet imødekom.

Beslutningen om udskydelse af fristen blev meddelt de øvrige tilbudsgivere 2 minutter efter den oprindelige frists udløb og den forsinkede tilbudsgiver nåede frem inden 11.15.

Den forsinkede tilbudsgiver blev lavestbydende og Vejle amt indgik kontrakt om arbejdet med ham.

Den næstlavestbydende indbragte sagen for Klagenævnet for Udbud, der herefter tog stilling til, om udsættelsen af fristen var i overensstemmelse med tilbudsloven.

Klagenævnet konstateret, at det var en hjørnesten i tilbudsloven, at udbudsgiverne skal afgive tilbud inden samme bestemte tidspunkt og at dette tidspunkt skal angives i udbudsbetingelserne med en vis frist.

Der fandtes der i mod ikke i loven regler om udsættelse og heller ikke i lovens forarbejder holdepunkter for at antage, at sådan en udsættelse under hensyntagen til en enkelt tilbudsgiver, der er forsinket, kan finde sted.

Landsretten var af samme standpunkt og fandt således at en udsættelse som den der havde fundet sted var i strid med bestemmelsen i tilbudslovens § 6, stk.1, hvorefter det påhviler udbyderen ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en licitation og tildelingen af ordren at sikre, at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.

Vejle amt blev på denne baggrund fundet erstatningspligtig overfor den forsmåede næstlavestbydende.

(Vestre Landsrets kendelse af 28. februar 2005 i sag 8. afd. B-3010-03, UfR2005.1649V)

Kommentar

Samtidig med fastlæggelse af erstatningspligten slår afgørelse altså fast at det er en efter tilbudsloven ulovlig forskelsbehandling at udsætte en tilbudsfrist i en licitation på grund af en enkelt tilbudsgivers forhold og af samme grund er denne afgørelse både offentliggjort under erstatningsret og under konkurrenceret.