Erstatningsansvar for butik - ikke erstatning for fald i indgangsparti

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 22/1 - 2005

En kunde indfandt sig i et supermarked for at handle, men gled på gulvet i forretningens indgangsparti og pådrog sig en personskade. Hun gjorde gældende, at hun var faldet i en vandpyt på gulvet, og påstod forretningen erstatningspligtig.

Varehuschefen udtalte, at rengøringsrutinerne er således, at et eksternt rengøringsfirma gør rent i forretningen om natten, så der er helt rent ved åbningen om morgenen. I åbningstiden har medarbejderne pligt til at påse, at alt fremstår rent og pænt og til at fjerne eventuelle genstande i forretningen, som ikke skal være der. Varehuschefen kontrollerer selv, 3-4 gange i åbningstiden, at alle rutiner er overholdt. Gulvet kan godt blive glat, når kunderne kommer ind med vådt fodtøj.

Byretten domfældte forretningen, men landsretten fandt ikke, at forretningens personale eller ledelse havde opført sig erstatningspådragende. Tværtimod lagde man til grund, at skadelidte ikke havde sikret sig nærmere oplysninger om forholdene på gulvet i forretningens indgangsparti, før hun trådte ind. Hermed antydes formentlig, at skadelidte havde accepteret risikoen.

(Østre Landsrets dom af 12. august 2002, U2002.2562Ø)

Kommentar: Afgørelsen skal ses i sammenhæng med Højesterets dom af 14. august 2002, UfR Nyhedsservice 2002, p. 35, som blev offentliggjort med Lovorientering nr. 4/2002. De to domme indikerer, at det ikke er ligetil at få en butik dømt, hvis man falder på vej ind i den – dansk rets almindelige regler om, at man skal kunne påvise en handling eller undladelse, som kan bebrejdes butikken efter givet normsæt skal tages alvorligt.

Jeg har udarbejdet en artikel om forhold som disse, og ansvar for manglende snerydning og vedligeholdelse af indgangspartier, som er offentliggjort på www.ret-raad.dk