Erstatningsansvar for A-kasse

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 25/4 - 2005

Specialarbejdernes Arbejdsløshedskasse udbetalte i 1994 befordringsgodtgørelse, men indeholdt ikke A-skat. Spørgsmålet i sagen var, om A-kassen på dette grundlag blev erstatningspligtig.

Specialarbejdernes Arbejdsløshedskasse havde udbetalt befordringsgodtgørelse til godt 22.000 arbejdsledige deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med ca. 11,9 mill. kr. uden som indeholdelsespligtig at indeholde A-skattebeløbet.

Told og Skat anlagde sag ved landsretten med påstand om betaling af det ikke indeholdte beløb. Told og Skat krævede nærmere bestemt et beløb på ca. 4,8 mill. kr.

Højesteret fandt, at Specialarbejdernes Arbejdsløshedskasse havde gjort sig skyldig i en klar forsømmelse og derfor med baggrund i Kildeskattelovens § 69, stk. 1 var umiddelbart ansvarlige for den ikke indeholdte A-skat

Højesteret fandt det ydermere godtgjort, at det af Told og Skat krævede beløb på 4,8 mill. kr. ikke oversteg det beløb, som arbejdsløshedskassen skulle have indeholdt i skat ved udbetaling af befordringsgodtgørelser.

Højesteret fandt ikke, at det forhold, at nogle af beløbsmodtagerne muligt selv havde medregnet kørselsgodtgørelsen ved selvangivelsen, eller at skattemyndighederne ikke på alle punkter havde fulgt den fremgangsmåde, der var beskrevet i et cirkulære om opkrævning af ikke indeholdte A-skatter kunne tillægges betydning. Dels på den baggrund, at der var tale om en klar forsømmelse, og dels på den baggrund, at der var tale om et meget stort antal beløbsmodtagere med små krav.

Da der i øvrigt ikke fandtes grundlag for at antage, at skattemyndighederne ved den fulgte fremgangsmåde havde afskåret arbejdsløshedskassen fra at gøre regres mod modtagerne af befordringstilskuddene, tiltrådtes erstatningspligten.

(Højesterets dom af 1. december 2004 i sag 23/2002 (1. afd.) UfR2005.877H)