Bestyrelsesansvar - selskabstømning

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 7/3 - 2005

Et revisionsselskab blev solgt til et bestyrelsesmedlem for kr. 2,4 millioner. Efter overdragelsen blev selskabets midler fordelt mellem kreditorerne, dog således, at Told & Skat ikke fik forholdsmæssig dækning af deres krav.

Skatteministeriet forsøgte at gøre bestyrelsesmedlemmerne i selskabet ansvarlige som følge af den indtrufne skævdeling, for det tab som Told & Skat herved havde pådraget sig.

Vestre Landsret fandt, at såvel selskabets direktion som selskabets bestyrelse kendte eller burde kende til selskabets drift, insolvens, overdragelsen af aktiviteterne og aktiverne og den heraf følgende ulige fordeling af midler mellem selskabets kreditorer.

Alle bestyrelsesmedlemmerne fandtes på denne baggrund personligt ansvarlige for skatteministeriets tab.

Ægtefællerne til to af revisorerne i selskabet mente, at skulle være straffri, eller i det mindste få nedsat deres straf, fordi de alene var indsat proforma i bestyrelsen og i øvrigt ikke fulgte med i selskabets dispositioner.

Som det fremgår af bemærkningerne til den ovenstående dom, kan det imidlertid ikke, uden andet grundlag, tages til følge. Der var derfor fuldt ansvar for alle medlemmer.

Tabet udgjorde ikke skatteministeriets fulde skattekrav, men det beløb som de ville have fået betaling med, såfremt en ligelig fordeling af kreditorerne havde fundet sted, hvilket blev anslået til 75%.

Dermed blev bestyrelsesmedlemmerne personligt ansvarlige for at dække 75% af skatteministeriets krav i selskabet, svarende til kr. 260.000,-. (Vestre Landsrets dom af 1. februar 2001, TfS 2001, 317)

Kommentar: Dommen kan ses i lyset af U1989.812H, hvor bestyrelsen solgte en insolvent virksomheds aktiver på vilkår at kun nogle af kreditorerne fik dækket deres krav. Denne dom er et tidligt eksempel på manglende omtanke og påpasselighed på et vitalt område og bestyrelsens undladelser må vel nærmest betegnes som groft uagtsomme.