Bestyrelsesansvar - tab efter udtræden

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 5/7 - 2005

Et bankieraktieselskab havde iværksat en kampagne med indlån på højrentekonti med lav risiko.

Selskabet havde ikke tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut.

Selskabet var stiftet i foråret 1995, havde ultimo 1995 iværksat bemeldte kampagne, og fik i foråret 1996 påbud fra Finanstilsynet om at indstille indlånene, eftersom de pågik uden tilladelse. Virksomheden indgav anmodning om tilladelse, men fortsatte med at foretage den ulovlige virksomhed, og det viste sig, at direktøren, der også var medlem af bestyrelsen, havde begået omfattende bedragerier, og at den forsikringsgaranti der var stillet overfor indskyderme, var falsk.

Selskabet gik konkurs i marts 1997 og havde da indlånsforpligtelser på over 20 mio. kr. Konkursboet rejste sag mod direktøren, bestyrelsen, og revisor.

I bestyrelsen sad selskabets advokat. Han var indtrådt i bestyrelsen i februar 1996 og udtrådt i november 1996. Det måtte lægges til grund, at han havde modtaget et brev, hvoraf det fremgik, at der var problemer med garantien, og at han ikke orienterede resten af bestyrelsen, hvilket gav direktørens bedrageri mulighed for at fortsætte.

Udover at hele bestyrelsen blev erkendt erstatningspligtige blev advokaten fundet ansvarlig for tabet også i det omfang det var opstået efter hans udtræden, solidarisk iøvrigt med revisor.

I den interne byrdefordeling blev advokaten og revisor dømt for 8 mio. kr., in solidum, og på vilkår, at de skulle deles ligeligt indbyrdes. 2 mio. kr. af domsbeløbet fandtes to af de andre bestyrelsesmedlemmer medforpligtede til at betale, men advokaten blev sammen med revisor dømt til at skadesløsholde disse andre medlemmer, bl.a. fordi advokaten havde vanskeliggjort deres opfyldelse af deres pligter på nævnte måde.

(Højesterets dom af 11. juni 2004 i sag nr. 302/2001 og 227/2002 (1. afdeling), referat af 5. juli 2004).