Forhøjelse af lejen for et supermarked i et butikscenter

Print

Oprettet d. 15/2 - 2005

I den anden sag begærede udlejeren syn og skøn afholdt med henvisning til Erhvervslejelovens § 81, stk. 5 og bemærkningerne i lovforslaget til denne bestemmelse ved forhøjelse af lejen for et supermarked i et butikscenter. Lejeren protesterede herimod og gjorde gældende, at der med Erhvervslejelovens § 81, stk. 5 ikke var tilsigtet en ændring af den hidtil gældende retstilstand, hvorefter udlejeren ved fremlæggelse af sammenligningslejemål skal godtgøre, at den krævede leje svarer til det lejedes værdi. Desuden anførte lejeren, at bemærkningerne til lovforslag ikke kan udgøre hjemmel til at fravige en fast retspraksis.

Boligretten og senere Landsretten tog udlejerens anmodning om syn og skøn til følge, idet man fremhævede, at der på grundlag af bemærkningerne til lovforslaget med indsættelsen af Erhvervslejelovens § 81, stk. 5, nu er indført en almindelig adgang til bevisbedømmelse på anden måde end ved fremlæggelse af sammenligningslejemål, herunder ved syn og skøn.

(Vestre Landsrets kendelse af 23. juli 2001 i anke K-afd. B-0703-01/T:BB, 2001, side 559)