Erhvervslejer opsagt efter et år - burde have sikret sig uopsigelighed

Print

Oprettet d. 29/7 - 2005

Udlejer erhvervede i september 1998 en ejendom, hvorfra lejer drev erhvervsvirksomhed som praktiserende læge. Udlejer opsagde ultimo 1999 lejer, da udlejer selv ønskede at benytte det lejede. Udlejer ejede også naboejendommen og ønskede derfor at samle sine aktiviteter i de to ejendomme. Lejer forklarede, at der i sin tid blev ofret kr. 500-800.000 på indretning af lægepraksis, at en flytning erfaringsmæssigt ville medføre et patienttab på ca. 25%, og at man forgæves havde forsøgt at finde andre, velegnede lokaler i området, blandt andet ved annoncering.

Landsretten fandt, at lejemålet ikke var erhvervsbeskyttet, jf. lejelovens § 88. Landsretten fandt endvidere, under henvisning til formålet med opsigelsen og beskaffenheden af lejers erhvervsvirksomhed, at opsigelsen var rimelig på trods af, at udlejer kun havde ejet ejendommen ca. 1 år, jf. lejelovens § 84, litra b.

(UfR 2002.454.VL)