Ændret bødeberegning ved manglende indbetaling til Feriekonto.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 1/3 - 2005

T, der drev virksomhed som vognmand, havde i årene 1999-2002 undladt at indberette og indbetale feriegodtgørelse til Feriekonto og derved overtrådt forskellige bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1034 af 20. november 2000 om ferie.

Landsretten ændrede den hidtidige bødeberegning i disse sager, således at bøden fastsattes som svarende til summen af morarenterne efter bekendtgørelsens § 18 med 1,5 % pr. påbegyndt måned af de enkelte kvartalers feriegodtgørelses-beløb fra disses forfaldsdag til det pågældende ferieårs begyndelse, hvor feriepengene efter det oplyste var betalt til de enkelte lønmodtagere.

(Østre Landsrets dom af 13. oktober 2004 i anke 20. afd. nr. S-1587-04, UfR.2005.470/2Ø)

Kommentar:
Bødeniveauet har hidtil været kr. 500,00 pr. kvartal, men afregnes altså nu svarende til morarentesatsen, hvilket i den konkrete sag udløste en bøde på kr. 31.000,00.