Virksomhed dømt for overtrædelse af 48-timers reglen

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 17/1 - 2008

En virksomhed er ved byretten i Odense blevet dømt til at betale en måneds ekstra løn til en tidligere konsulent, fordi virksomheden havde pålagt ham at arbejde i mere end 48 timer om ugen i en periode på fire måneder.

Afgørelsen handlede om, hvorvidt virksomheden havde overtrådt § 4 i lov om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet, og om konsulenten i givet fald skulle have godtgørelse for overtrædelsen. § 4 indeholder den såkaldte ”48 timer-regel” fra EU’s arbejdstidsdirektiv, der siger, at den gennemsnitlige arbejdstid i en syvdages periode beregnet over en periode på 4 måneder, ikke må overstige 48 timer inklusiv overarbejde.

Konsulenten havde haft en kontrakt, hvori det fremgik, at hans arbejdstid tilstræbtes at være 37 timer om ugen. I 4 måneder op til afskedigelsen havde konsulenten arbejdet mere end 48 timer om ugen. Hvis man talte helligdage og feriedage med i opgørelsen, var den gennemsnitlige arbejdstid endnu højere, og konsulenten havde derfor krævet tre måneders ekstra løn.

Virksomheden påberåbte sig, at en eventuel overskridelse af 48-timers reglen var lille, og at konsulenten selv var skyld i overskridelsen på grund af egen manglende gennemførelse af arbejdsopgaver, og at konsulenten selv havde ønsket overarbejde udbetalt frem for afspadsering. Hvis der skulle statueres overtrædelse, mente virksomheden, at en godtgørelse i givet fald skulle fastsættes efter det niveau og den praksis, der er for overtrædelser vedrørende loven om ansættelsesbeviser.

Byretten fastslog, at feriedage og helligdage ikke skulle tælles med i beregning af overarbejdet, men at overskridelsen af 48-timers reglen imidlertid stadigvæk var så stor, at konsulenten passende kunne få en godtgørelse på en ekstra månedsløn. Retten mente dermed ikke, at godtgørelsen kunne bestemmes ud fra praksis fra ansættelsesbevisloven, fordi denne lov ikke har afsmittende virkning på § 4 i lov om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet.

Dommen er anket til Østre Landsret.

(Odense Byrets dom af 31. maj 2007 i sag nr. B-34-3-1281/2006)

KOMMENTAR:
Som arbejdsgiver skal man være opmærksom på sit ansvar i forbindelse med overholdelse af 48-timersreglen. Arbejdsgiverens ansvar fastholdes, selvom medarbejderen selv har ansvar for at tilrettelægge deres arbejde, og selvom det er medarbejderen, der har ønsket overarbejde udbetalt frem for afspadsering.

Slutteligt skal det anføres, at der også er afsagt en dom ved en anden byret, hvor en landbrugsmedarbejder tilkendtes kr. 30.000 i godtgørelse for overtrædelse af 48-timers reglen og, at der så vidt vides, er endnu en sag undervejs ved domstolene om overtrædelse af 48-timers reglen. Til orientering skal det nævnes, at Europa Kommissionen siden 2004 har arbejdet på at ændre og modificere arbejdstidsdirektivet, da mange lande i praksis har svært ved at leve op til direktivet i dets nuværende form. Kommissionen har eksempelvis foreslået, at beregningsperioden på 4 måneder ændres til 1 år.