Udbetalt bonus kunne ikke modregnes i kompensation for konkurrenceklausul.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 5/4 - 2005

Farligt at modregne i kompensation for konkurrenceklausul…

Chefkonsulenten M opsagde sin stilling i selskabet V for at tiltræde en anden stilling. M var omfattet af en konkurrenceklausul, hvorefter M i op til 12 måneder efter fratrædelsen ikke måtte tage ansættelse i konkurrerende virksomheder i Danmark. I forbindelse med fratrædelsen modtog M en opgørelse vedrørende optjent bonus og kompensation i henhold til konkurrenceklausulen, hvoraf det fremgik, at kompensationen for konkurrenceklausulen ikke kom til udbetaling, da der var blevet modregnet for meget udbetalt a conto bonus i den.

Da V efterfølgende erfarede, at M var blevet ansat ved et selskab, der havde en nær selskabsretlig forbindelse til en af V's konkurrenter, anlagde V fogedforbudssag med henblik på at håndhæve konkurrenceklausulen.

Østre Landsret fandt i sin dom af 26. august 2004, at V ikke var berettiget til at modregne sit krav på for meget udbetalt a conto bonus i den minimumskompensation, som M havde krav på i henhold til funktionærlovens § 18, stk. 2. Landsretten lagde vægt på, at kompensationen i henhold til funktionærlovens § 18 havde til formål at kompensere M for de indskrænkninger i erhvervsfriheden, som konkurrenceklausulen medførte, og derfor ikke kunne sidestilles med løn eller andet vederlag for en arbejdsydelse som omfattet af funktionærlovens § 9, stk. 2. Da V følgelig ikke havde udbetalt minimumskompensationen for konkurrenceklausulen i forbindelse med M's fratræden, blev konkurrenceklausulen anset for ikke at være trådt i kraft.

(Østre Landsrets dom af 26. august 2004 i kæresag 23. afd. nr. B-1617-04)

Kommentar:
Som dommen illustrerer, kan betaling for en konkurrenceklausul ikke sidestilles med løn. Netop af denne grund kan man måske undre sig over, at modregning ikke tillades, da de almindelige modregningsregler normalt ikke stiller særlige krav til arten af de fordringer, der kan modregnes i. Dette udgangspunkt er som bekendt fraveget for så vidt angår krav på løn, feriepenge og lignende – men nu altså også for kompensationskrav vedrørende konkurrenceklausuler.