Sygemeldinger var udtryk for overenskomststridig arbejdsnedlæggelse

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 29/7 - 2005

Driften af institutionen I, en daginstitution i kommunen K, var udliciteret til den erhvervsdrivende fond F. I åbnede den 1. marts 2001 og arbejdet i I foregik blandt andet i henhold til overenskomst indgået mellem KL og BUPL. Omkring årsskiftet 2001/2002 indtraf en række sygemeldinger blandt medarbejderne M. F påstod, at sygemeldingerne var udtryk for en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Samtidig nedlagde F påstand om organisationsansvar.

Opmanden fandt, at sygemeldingsforløbet i perioden 10. – 19. december 2001 var påfaldende, idet alle I´s medarbejdere, der var ansat på daværende tidspunkt og som ikke skulle fratræde ved månedens udgang eller i forvejen var sygemeldte, meldte sig syge. Opmanden sammenholdt dette med en række øvrige oplysninger fremkommet under sagen, og lagde herefter uanset en række lægeerklæringer til rund, at de afgivne sygemeldinger var udtryk for, at M i en fælles forståelse nedlagde arbejdet som led i en aktion, der skulle lægge pres på F og K, for så vidt angik I´s status og normering. Opmanden fandt desuden at lokalafdelingen af BUPL havde deltaget i aktionen.

På baggrund heraf blev M pålagt at genoptage arbejdet og holde det normaliseret, ligesom lokalafdelingen af BUPL blev pålagt at betale en bod på kr. 250.000 til F. De i aktionen deltagende medarbejdere blev i lyset af organisationens ansvar frifundet for påstanden om betaling af bod.

(Opmandskendelse af 13. februar 2002).