Strafbart forhold begået i ansættelsestiden gav ikke grundlag for bortvisning - Østre Landsrets dom af 5. september 2005

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 12/10 - 2005

Sagen vedrører en kvindelig funktionær, F, der var ansat som passageragent i et firma i lufthavnen, V. Hos V var det et ansættelseskrav, at der forevistes ren straffeattest. F blev under sin ansættelse straffet med 60 dages fængsel for falsk forklaring for retten og afsonet straffen under en kombineret ferie og orlov. Da F efter afsoningen vendte tilbage til arbejdspladsen, orienterede hun arbejdsgiveren om dommen, hvorefter hun blev bortvist. Dette fandt Østre Landsret – i lighed med retten i Tårnby – ikke berettiget, da det forhold, F var dømt for, ikke havde nogen relevans for hendes ansættelsesforhold hos V. Der forelå derfor ikke en sådan konkret og væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at F med rette kunne bortvises. Ud over løn og feriegodtgørelse for opsigelsesperioden blev F tilkendt en godtgørelse på 30.000 kr. i medfør af Funktionærlovens § 2b, stk. 1 jf. stk. 3.

Kommentar:
Det er så vidt vides første gang de danske domstole har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der kan ske bortvisning som følge af en strafbar handling begået under ansættelsen, når denne strafbare handling ikke i øvrigt relaterer sig til arbejdsgiveren eller har konkrete konsekvenser for arbejdets udførelse.