Nye regler om tidsbegrænsede ansættelser

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 5/8 - 2003

Folketinget har ved to love af 28. maj 2003 gennemført dele af EU-direktivet om tidsbegrænset ansættelse, til ikrafttræden den 1. juni 2003. Det er funktionærloven, der ændres.

Den nye lovgivning indebærer blandt andet, at en tids-begrænset ansættelse kun kan fornys, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold, f.eks. uforudset syg-dom eller lignende.

Formålet med direktivet og loven har været, at forbedre tidsbegrænsede ansattes forhold, hvilket blandt andet har givet sig udslag i, at Funktionærlovens almindelige opsigelsesvarsler fremover vil være gældende, hvis den tidsbegrænsede ansættelse vedvarer i en periode på mere end 1 måned. Ved en varighed på mere end 1 måned, indtræder der således fra begge sider pligt til overholdelse af en opsigelsesfrist på 1 måned til månedens udgang. Det skal fremhæves, at de nævnte opsigelsesfrister gælder uanset den aftalte tidsbegrænsning – der skal altså under alle omstændigheder også ske en ordinær opsigelse.

I øvrigt får en tidsbegrænset ansat også krav på sam-me ansættelsesvilkår, som sammenlignelige fastansatte, medmindre der er en objektiv begrundelse for forskellen (f.eks. uddannelses- eller anciennitetsforskelle).

Den tidsbegrænsede ansatte er endvidere sikret mod afskedigelse på grund af graviditet på samme måde som fastansatte. Det skal ligeledes understreges, at vikaren stadig har krav på en skriftlig ansættelseserklæring eller kontrakt, hvis den gennemsnitlige ugent-lige arbejdstid overstiger 8 timer.

Det skal afslutningsvis understreges, at vikarer fra vikarbureauer samt elever indenfor erhvervsgrunduddannelser, social- og sundhedsuddannelser etc. og lønmod-tager, hvis ansættelsesforhold er indgået i forbindelse med særlig offentlige eller offentligt støttede programmer med henblik på uddannelse, integration og omskoling ikke omfattes af de nye regler.