Ny lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold er trådt i kraft den 1. juli 2004.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 5/7 - 2005

Som det er fremgået af tidligere indlæg i Lovorientering, har der i de senere år været en del retssager vedrørende rækkevidden af funktionærlovens § 17a, der efter sit indhold vedrører spørgsmålet om lønmodtagerens krav på forholdsmæssigt tantieme, gratiale eller lignende i fratrædelsessituationen. De nævnte retssager har alle drejet sig om rettigheder i forbindelse med forskellige aktielønsordninger – og i konsekvens heraf har Folketinget den 5. maj 2004 vedtaget en helt ny lov om brug af købe- eller tegningsrettigheder i ansættelsesforhold.

Loven – der også finder anvendelse på eksisterende ordninger eller aftaler, hvis blot tildelingen sker efter lovens ikrafttræden - præciserer for det første de krav, der kan stilles til arbejdsgiverens oplysningspligt vedrørende indholdet af ordningen.

Det er således nu lovfæstet, at bl.a. kriterierne eller betingelserne for tildeling af retten til at tegne eller købe aktier skal være nedfældet skriftligt, ligesom lønmodtagerens retsstilling i forhold til ordningen ved fratræden skal være præciseret.

Udgangspunktet er herefter, at retten til at udnytte tildelte købe- eller tegningsrettigheder bortfalder, hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af lønmodtagerens opsigelse - medens det modsatte gælder, hvis ansættelsesforholdet er ophørt på grund af opsigelse fra arbejdsgivers side.

Det er endvidere præciseret, at lønmodtagerens rettigheder i henhold til de af loven omfattede ordninger ikke indgår i beregningen af hverken feriegodtgørelse m.v. efter ferielovens regler eller i udmålingen af godtgørelse eller kompensationer, der er fastsat ved lov i øvrigt.

I konsekvens af den nye lov er det samtidig ved indsættelse af nyt stk. 2 i funktionærlovens § 17a præciseret, at denne bestemmelse fremover ikke finder anvendelse på købe- eller tegningsrettigheder til aktier m.v.