Manglende bevis for bortvisning

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 6/8 - 2003

Sagen udsprang af en episode indtruffet den 22. december 2000, hvorunder funktionæren mente, at funktionæren af virksomheden var blevet bedt om at gå. Funktionæren henvendte sig straks herefter til HK, der ved brev af 22. december 2000 protesterede over, at bortvisning havde fundet sted.

Virksomheden bestred, at der forelå en bortvisning, eller at funktionæren på anden vis var blevet bedt om at gå, hvilket meddeltes HK ved e-mail af 29. december 2000. Under sagen nedlag-de funktionæren påstand om erstatning for uberettiget bortvisning, subsidiært, at funktionæren var blevet fritstillet den 22. december 2000 med krav om erstatning for løn og feriegodtgørelse for opsigelsesperioden januar og februar 2001.

Landsretten fandt imidlertid ikke, at funktionæren havde godtgjort, at funktionæren som følge af bortvisning eller fritstilling var berettiget til at undlade at møde på arbejde. Landsretten fandt det ej heller godtgjort, at funktionæren på grund af sygdom havde været berettiget til ikke at møde på arbejde i januar og februar 2001. Virksomheden blev således frifundet, idet funktionæren dog blev tilkendt kr. 5.000,00 for manglende ansættelsesbevis.

(Vestre landsrets dom af 6. marts 2003)

Kommentar: Dommen understreger, at det også i den tilspidsede situation, der ofte vil være i forbindelse med en bortvisning, er særdeles tilrådeligt at få den nødvendige dokumentation – og at mangler i denne henseende efter omstændighederne også kan komme medarbejderen til skade.