Lov om arbejdstageres opfindelser

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 26/4 - 2004

Højesteret har den 16. april 2004 afsagt dom i en sag vedrørende en arbejdsgivers krav på at få overdraget en arbejdstagers opfindelse til sig.

Konkret vedrørte sagen en person, der fra 1982 til 1995 var ansat som skovfoged på Erholm Gods.

Under ansættelsen opfandt den pågældende et pallesystem til læsning og fragt af pyntegrønt og juletræer, som han i 1987 indgav patentansøgning på i eget navn.

Samme år påbegyndtes produktion og salg af systemet, idet arbejdsgiveren og den ansatte efter aftale ligedelte overskuddet. Opfindelsen blev patenteret i 1994 og i 1995 blev den ansatte afskediget af godset. I forbindelse med afskedigelsen blev godset bekendt med patentsagen og krævede derpå patentet overført til sig.

Den ansatte påbegyndte herefter i eget regi produktion og salg af paller.

Sagen for Højesteret drejede sig om, hvem der havde ret til patentet og om parternes økonomiske mellemværende i øvrigt. Det var under sagen ubestridt, at den ansatte var opfinder af pallesystemet.

Den ansatte havde på sin side fremsat krav om at få udbetalt halvdelen af arbejdsgiverens overskud fra salg af paller i perioden 1994/1995. Arbejdsgiveren anerkendte, at den ansatte havde krav på en overskudsandel, men gjorde gældende, at man havde et erstatningskrav mod den ansatte som følge af hans uberettigede brug af opfindelsen efter ansættelsesforholdets ophør og at dette krav mindst var af samme størrelse som overskudsandelen.

Højesteret nåede frem til, at Erholm Gods efter Loven om arbejdstagers opfindelser havde krav på at få patentet overdraget til sig og fandt endvidere, at godset havde et erstatningskrav mod den ansatte, der var af mindst samme størrelse som kravet på overskudsandel. Arbejdsgiveren havde således ret til patentet og den ansattes overskudsandel ansås for betalt ved det erstatningskrav, der tilkom arbejdsgiveren.

Kommentar: Arbejdstageropfindelser er et område, hvor domspraksis af mange grunde er sparsom. Som dommen viser, betyder dette dog ikke, at loven ikke gælder – og den foreskriver som bekendt, at opfindelser, som den ansatte gør under sin ansættelse (ikke nødvendigvis i arbejdstiden) og som den ansatte må anses at være nået til gennem sin tjeneste, kan kræves overdraget til arbejdsgiveren, hvis udnyttelsen af opfindelsen falder indenfor arbejdsgiverens arbejdsområde. For fuldstændighedens skyld bemærkes, at loven ligeledes omfatter brugsmodeller.

(Højesteret - 16. april 2004)