Godtgørelse på kr. 10.000,- for manglende ansættelsesbevis.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 31/5 - 2005

Opsigelsesvarsel fastsat ud fra rimelighedsvurdering.

En pædagog var ansat på en selvejende institution og aftalen om ansættelse var ikke omfattet af en overenskomst. Med brev af 31. august 2002 opsagde institutionen pædagogen til fratrædelse med udgangen af september 2002. Pædagogen gjorde gældende, at hans opsigelsesvarsel var på 3 måneder, og krævede løn og feriepenge til udgangen af december 2002 samt godtgørelse på grund af manglende ansættelsesbevis.

Der blev under sagen fremlagt overenskomster for forskellige pædagoggrupper og i disse var opsigelsesvarslet fastsat i henhold til bestemmelserne i funktionærlovens § 2. Det var ikke bevist, at der var indgået en ansættelsesaftale eller i øvrigt indgået aftale om opsigelsesvarsel. Godtgørelsen fastsattes til kr. 10.000,-. Opsigelsesvarslet fastsattes ud fra en rimelighedsvurdering, der tog udgangspunkt i hvad der var aftalt for pædagoger inden for beslægtede overenskomstdækkede områder. Varslet fastsattes til 3 måneder, og da det ikke var bevist, at pædagogen havde modtaget opsigelsen inden udgangen af august 2002, havde han krav på løn og feriepenge som påstået.

(Vestre Landsrets dom af 24. januar 2005 i anke 12. afd. B-2439-03)