Brud på interne forskrifter om password berettigede bortvisning

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 13/10 - 2003

En systemadministrator, der var ansat i en engrosvirksomhed, blev bortvist for at have oplyst hustruen sit password til egrosvirksomhgedens interne netværk, via hvilket man tillige kunne opkoble sig på Internettet.

Systemadministrator havde tilsluttet sin hustrus stationære computer til telefonnettet, således at systemadministratoren havde mulighed for at koble sig på engrosvirksomhedens netværk hjemmefra. Passwordet til engrosvirksomhedens netværk var i samme forbindelse indlagt på computeren.

Systemadministrator var efterfølgende fraflyttet adressen, og hustruen havde benyttet Internettet, hvorved opkoblingen skete via engrosvirksomhedens interne netværk. Dette blev opdaget af engrosvirksomheden, der herefter bortviste systemadministrator.

Af engroscirksomhedens interne forskrifter fremgik, at det ikke var tilladt medarbejderne at indkode passwords til engrosvirksomhedens netværk permanent på computere, ligesom det ej heller var tilladt at benytte internetadgangen til privat brug.

Landsretten lagde til grund, at de interne forskrifters iagttagelse var af væsentlig sikkerhedsmæssig betydning for engrosvirksomheden, og at systemadministrator havde været bekendt med overtrædelsen af disse ved at
overlade passwordet til sin hustru og indkode dette på hendes computer.

Det fandtes ikke godtgjort, at der blandt engrosvirksomhedens medarbejdere i øvrigt var tale om en udbredt privat brug af internetadgangen, endsige at dette var accepteret af engrosvirksomheden.

Under hensyn hertil samt under hensyn til systemadministrators betroede stilling som systemadministrator fandt landsretten, at engrosvirksomhed ved sin handlemåde havde tilsidesat sine pligter i en så alvorlig grad, at
engrosvirksomheden havde været berettiget til at bortvise ham. engrosvirksomheden frifandtes derfor. (Vestre landsretsdom af 28. april 2003)