Bristede forudsætninger for ansættelsesforhold og ansættelsesbevis i strid med Funktionærloven

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 20/10 - 2005

Efter at være opsagt og hjemsendt fra sin stilling som salgsmedarbejder i firmaet A til fratræden den 31. oktober 2001, blev en funktionær den 8. august 2001 tilbudt en lignende stilling hos firmaet B. Funktionæren accepterede tilbudet og modtog herefter fra B et brev af 9. august 2001, hvoraf det fremgik, at funktionæren skulle tiltræde den 1. november 2001.

I brevet blev det endvidere anført, at funktionæren når som helst inden for en prøveperiode på 6 måneder kunne opsiges med 14 dages varsel. Funktionæren havde imidlertid under jobsamtalen fået opfattelse af, at B ønskede, at funktionæren skulle tiltræde allerede primo august 2001 og kontaktede derfor A med henblik på at blive løst fra sit daværende ansættelsesforhold til dette tidspunkt.

Ved brev af 10. august 2001 bekræftede A, at funktionæren endeligt kunne fratræde sin daværende stilling ved udgangen af august 2001 og funktionæren i forbindelse med udbetaling af løn for august måned ville få udbetalt yderligere kr. 33.750,00.

Den 24. august 2001 indgik firmaerne A og B imidlertid med funktionæren en aftale som ændrede aftalen af 10. august 2001 mellem A og funktionæren. Af den nye aftale fremgik det, dels at funktionærens ansættelse hos B skete med virkning fra den 1. august 2001, dels at beløbet fra A på kr. 33.750,00 (med tillæg af feriepenge) ikke længere skulle tilfalde funktionæren men derimod B, som betaling for de forpligtelser B påtog sig i forbindelse med ansættelsen af funktionæren.

B opsagde herefter funktionæren den 21. september 2001. Der var mellem parterne uenighed om, hvem der havde ønsket det tidligere tiltrædelsestidspunkt samt om hvem der havde taget initiativ til indgåelse af aftalen af 24. august 2001.

Funktionæren, der principielt havde nedlagt påstand om et be-løb svarende til 3 måneders løn i opsigelsesperioden, feriegodtgørelse heraf samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis gjorde gældende, dels at B ved indgåelsen af aftalen den 24. august 2001 havde overtaget funktionærens optjente anciennitet hos A og at funktionæren derfor alene kunne opsiges med 3 måneders varsel, dels at ansættelsesbeviset som følge heraf var mangelfuldt og at der derfor tilkom funktionæren en godtgørelse på kr. 10.000,00.

Til støtte for en subsidiær påstand om betaling af kr. 33.750,00 gjorde funktionæren gældende, at forudsætningerne for indgåelsen af aftalen af 24. august 2001 var bristet ved, at funktionæren blev opsagt straks selvfinansieringen af ansættelsesforholdet ophørte. B påstod frifindelse.

Landsretten lagde til grund, at ansættelsesforholdet med B var et nyt ansættelsesforhold og at funktionæren på denne baggrund ikke kunne medtage sin hos A optjente anciennitet.

Da funktionæren imidlertid ikke havde nogen økonomisk interesse i at tiltræde stillingen hos B tidligere end den 1. novem-ber 2001 udtalte landsretten videre, at det måtte have formodningen imod sig, at aftalen af 24. august 2001 var sket på funktionærens initiativ. Under henvisning til, at aftalen stillede funktionæren ringere, end hvis funktionæren havde fået udbetalt løn i opsigelsesperioden og derefter tiltrådt stillingen hos B den 1. november 2003 fandt landsretten det sandsynliggjort, at det for funktionæren var en væsentlig og for B en kendelig for-udsætning for aftalen, at funktionærens ansættelse hos B ikke blev bragt til ophør på et tidspunkt, der stillede funktionæren økonomiske ringere, end hvis den oprindelige aftale havde stået ved magt. Aftalen var derfor ikke bindende for funktionæren. Påstanden om betaling af kr. 33.750,00 blev derfor taget til følge.

Eftersom vilkåret i ansættelsesaftalen om et opsigelsesvarsel på 14 dage i de første 6 måneder af ansættelsen ydermere var i strid med Funktionærlovens § 2, stk. 5, fik funktionæren yderligere tilkendt en godtgørelse på kr. 10.000,00 i medfør af Ansættelsesbevislovens § 6. (Vestre landsrets dom af 21. marts 2003)
Kommentar: Afgørelsen er i sagens natur meget konkret, men utvivlsomt rigtig. Det bør noteres, at de – ikke helt sjældent sete – overtrædelser af Funktionærlovens bestemmelser om en maksimal prøvetid på 3 måneder fremover også vil udløse godtgørelse, i hvert fald hvis opsigelsesfristen er angivet forkert.