Aktieoptioners varighed udover ansættelsestiden

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 2/11 - 2005

I maj 1998 modtog funktionæren F meddelelse om, at F under forudsætning af opfyldelse af to økonomiske mål for selskabet S for 1998 med virkning fra marts 1999 ville blive tildelt 400 stk. aktieoptioner.

I februar 1999 fik F meddelelse om, at det ene af de to fastsatte mål for 1998 var opnået. F blev derfor tildelt 50 % af de 400 optioner, i alt 200 stk. F modtog samtidig meddelelse om, at han ville blive omfattet af et lignende program i 2000. F opsagde efterfølgende sin stilling til fratrædelse med udgangen af marts 1999 og gjorde i den forbindelse krav på udnyttelse af 200 stk. aktieoptioner i henhold til optionsprogrammet for 1999 og 100 stk. aktieoptioner i henhold til optionsprogrammet for 2000.

Af ordningen fremgik, at de tildelte aktieoptioner efter en bindingsperiode på 3 år, i hvilken periode aktieoptionerne ikke kunne udnyttes, gav F ret til at udnytte aktieoptionerne over en 5-årig periode. Det fremgik endvidere af betingelserne for ordningen, at F i tilfælde af egen opsigelse forud for udnyttelsestidspunktet ville miste retten til at udnytte de tildelte aktieoptioner.

Sø- og Handelsretten udtalte, at S’s tildeling af aktieoptionerne var sket som led i ansættelsesforholdet og på grundlag af S’s opnåede resultater i det forudgående regnskabsår.

Endvidere fandt Sø- og Handelsretten, at optionerne udgjorde et økonomisk gode for F, idet de allerede på tildelingstidspunktet havde en værdi svarende til cirka to måneders løn. Sø- og Handelsretten lagde tillige vægt på, at F ikke havde nogen reel økonomisk risiko, idet S finansierede opkøbet af aktierne.

Tildelingen af aktieoptionerne på grundlag af de resultater, der var opnået i det forudgående regnskabsår, var derfor en ydelse omfattet af funktionærlovens § 17a. At aktieoptionerne ophørte tre måneder efter F’s afgivelse af opsigelse forud for udnyttelsestidspunktet, indebar en fravigelse af funktionærlovens § 17a til ugunst for F, hvorfor bestemmelsen var ugyldig i henhold til funktionærlovens § 21 og tillige aftalelovens § 36.

F kunne derfor trods fratrædelsen udnytte de pågældende aktieoptioner, når den treårige bindingsperiode, som var nævnt i optionsprogrammet, var udløbet
(Sø- og Handelsrets dom af 6. juni 2001 i sag F-10-00)

Kommentar: Dommen blev stadfæstet af Højesteret og er offentligjort under U 2004. 1480H