Aftale i funktionærforhold om timelønsansættelse ikke anset for tidsbegrænset indtil sygemelding på grund af forventet operation

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 29/10 - 2005

En kontorassistent, der forventede indkaldelse til en operation, blev ansat som timelønnet hos en arbejdsgiver med virkning fra 1. april 2000. Arbejdsgiveren blev gjort bekendt med den forventede operation, og lod det fremgå af ansættelseskontrakten, at den ansatte efter raskmelding efter den eventuelle operation, eller efter at det var besluttet ikke at få operationen foretaget, skulle tiltræde en fuldtidsstilling hos arbejdsgiveren. Det fremgik endvidere af kontrakten, at denne omhandlede ”begge forhold”, og at arbejdstiden var variabel, indtil der var tale om en fuldtidsstilling.

Kontorassistenten blev sygemeldt den 16. juni 2000 på grund af den forestående operation og fik derefter udbetalt dagpenge. Hun opgjorde den 16. oktober 2000 sit lønkrav efter sygdomsperioden og blev opsagt til fratræden med udgangen af november 2000.

Kontorassistenten rejste krav på løn og feriepenge som ansat i en fuldtidsstilling. Landsretten udtalte, at det ikke fremgik af ansættelseskontrakten, at kontorassistentens ansættelse som timelønnet var begrænset til den dag, hvor hun sygemeldte sig med henblik på operation, at arbejdsgiveren heller ikke havde ført bevis for, at en sådan tidsbegrænsning var aftalt med kontorassistenten, eller at parterne havde aftalt suspension af arbejdsgiverens pligt til at betale løn under sygdom. Kontorassistenten havde derfor krav på løn i sygdomsperioden, og den omstændighed, at kontorassistenten alene ventede at skulle have sygedagpenge, kunne ikke føre til andet resultat.

(UfR 2002.1611V)

Kommentar: Afgørelsen er endnu et eksempel på, hvor vigtigt det er, at arbejdsgiveren er grundig med udformning af ansættelseskontrakten. Dette gælder særligt, når der gør sig lidt specielle forhold gældende, som en ændring i ansættelsesvilkårene undervejs i ansættelsesforløbet, som er baseret på nogle forhold som begge parter kender til før ansættelseskontrakten skrives.

Efter at de seneste ændringer i ansættelsesbevisloven skal særlige vilkår i det konkrete ansættelsesforhold fremhæves i ansættelseskontrakten og udladelse heraf kan betyde, at arbejdsgiveren skal betale godtgørelse til den ansatte, og man kan håbe på, at arbejdsgiverne generelt opfatter denne stramning af loven som et incitament til at være ekstra påpasselige.