Afskedigelse af medarbejder begrundet i privat anvendelse af arbejdsgivers datafaciliteter uberettiget

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 14/10 - 2005

Sagsøger i denne sag var en kvinde, som blev bortvist af arbejdsgiveren i marts 2001 under henvisning til, at hun i en periode havde benyttet selskabets IT-faciliteter til privat e-mailkorrespondance og til at besøge et træfpunkt på Internettet. Det sagsøgte selskab havde på daværende tidspunkt ikke formuleret nogen IT-politik.

Arbejdsgiver havde i forbindelse med installationen af et antivirusprogram på sagsøgers arbejdscomputer konstateret, at sagsøger havde benyttet den til en omfattende privat e-mailkorrespondance under anvendelse af firmaets e-mailadresse. Indholdet af mange beskeder var af meget privat og seksuel karakter.

Sagsøger gjorde under sagen bl.a. gældende, at det måtte tillægges afgørende betydning, at arbejdsgiver ikke havde formuleret en IT-politik, idet der i fraværet heraf måtte være vide rammer for de ansattes private brug.

Sagsøgte gjorde bl.a. gældende, at sagsøger havde udvist grov misligholdelse af ansættelsesforholdet ved at bruge en større del af sin daglige arbejdstid til privat e-mailkorrespondance og ved at benytte virksomhedens e-mailadresse til at føre korrespondance om sine allermest private forhold. Denne brug måtte efter sagsøgtes opfattelse sidestilles med brug af selskabets brevpapir.

Østre Landsret fandt at måtte tillægge det afgørende betydning, at arbejdsgiveren ikke havde formuleret en IT-politik. Det måtte endvidere antages, at selskabets direktør havde været indforstået med, at privat brug fandt sted "under ansvar". Landsretten lagde vægt på, at det alene var dokumenteret, at kvinden havde korresponderet med adressater, som hun havde grund til at forvente ikke ville videresende eller vise korrespondancen til andre. Hendes besøg på Internettet havde endvidere været anonyme og kunne derfor heller ikke umiddelbart føre til skade for arbejdsgiver eller arbejdsgivers renomme. Landsretten bemærkede også, at kvindens arbejdsindsats ikke havde givet anledning til kritik på noget tidligere tidspunkt, hvorfor den private e-mailkorrespondances store omfang ikke blev tillagt betydning.

Retten fandt derfor, at arbejdsgiverens bortvisning var ubegrundet. Kvinden blev tillagt erstatning og godtgørelse svarende til en måneds løn i medfør af funktionærlovens § 2b. (Østre landsrets dom af 14. marts 2003)

Kommentar: Dommen illustrerer klart betydningen af, at virksomheden har en nedskrevet IT-politik, herunder vedrørende e-mails. Særligt vedrørende ”Internetdelen” bemærkes supplerende, at det teknisk ikke er fuldstændig korrekt, at et besøg på Internettet kan være anonymt, eftersom ip-adressen på den computer, der anvendes, altid vil fremgå.