Afskedigelse af mandlig medarbejder med gravid hustru

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 19/12 - 2005

En mandlig medarbejder blev i august 2000 opsagt af sin arbejdsgiver under henvisning til, at der var fremsat klager over ham fra kunderne.

Manden var blevet ansat i virksomheden i april 1998 og havde året efter afholdt 2 ugers fædreorlov og 10 ugers forældreorlov. I begyndelsen af juli måned 2000 orienterede den mandlige medarbejder sin nærmeste chef om, at han og hans hustru atter ventede barn i begyndelsen af januar 2001. Det blev ikke i samme forbindelse drøftet, om og i hvilket omfang manden påregnede at holde orlov. Virksomhedens direktør blev umiddelbart derefter orienteret om hustruens graviditet.

Landsretten fastslog, at det påhvilede virksomheden at løfte bevisbyrden for, at afskedigelsen hverken var begrundet i det forhold, at hustruen var gravid eller det forhold, at manden muligvis kunne tænkes at ville afholde orlov. I den forbindelse lagde landsretten vægt på, at ledelsen - før de afskedigede manden - var blevet gjort bekendt med hans hustrus graviditet og et ønske hos ham om at få orlov. Derfor fastslog landsretten, at de af virksomheden påberåbte forhold ikke sagligt kunne begrunde opsigelsen af manden, og ligebehandlingsloven var således overtrådt. (Østre Landsrets dom af 12. september 2003 i ankesag 15. afd. B-3391-01)

Kommentar: Dommen viser, at en arbejdsgiver skal være yderst opmærksom på ikke at afskedige sine mandlige medarbejdere umiddelbart efter, at virksomhedens ledelse er blevet oplyst om graviditet hos mandens hustru og manden har luftet planer om at tage orlov.