Afskedigelse af gravide medarbejdere

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 23/3 - 2006

Som følge af økonomiske vanskeligheder så virksomheden V sig nødsaget til at afskedige et antal medarbejdere. Man havde på et medarbejdermøde orienteret om, at de økonomiske problemer blandt andet var opstået som følge af en øget arbejdsmængde samtidig med, at flere medarbejdere var på barsel. 12 medarbejdere blev afskediget, og efterfølgende gjorde tre medarbejdere, hvoraf to var på barsel og en gravid, via deres respektive fagforbund indsigelser mod afskedigelserne. I et brev til disse organisationer redegjorde V for, hvilke hensyn der lå bag afskedigelsen af disse medarbejdere, og det fremgik heraf, at også subjektive forhold omkring de enkelte medarbejdere indgik i den endelige afgørelse.

Østre Landsret fastslog i sin dom, at det i den konkrete situation var tilladt at afskedige gravide og medarbejdere på barsel, så længe arbejdsgiveren kunne godtgøre, at medarbejdernes graviditet eller afholdelse af barselsorlov ikke helt eller delvist begrundede afskedigelsen. Retten anså det for bevist, at de afskedigede medarbejdere ikke var valgt ud fra klare og objektive forhold, men at V tillige havde inddraget subjektive forhold, for hvilke medarbejderen aldrig havde fået påtale. V havde således ikke godtgjort, at man ikke havde lagt vægt på de pågældende medarbejderes graviditet eller fravær som følge af barselsorlov ved afskedigelsen, og medarbejderne tilkendtes derfor erstatning svarende til 6 måneders løn.

(Østre Landsrets dom af 26. oktober 2005, 12. afd., sag B-3571-04)