Ulovlige udtalelser om en konkurrents produkter

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 27/5 - 2007

Denne afgørelse viser, at ikke blot et selskab, men også dets direktør kan pådrage sig bøder for at udtale sig ulovligt om en konkurrents produkter.

Sagen handlede om to selskaber, der er de største udbydere af varmemålere i Danmark.

Domfældte direktør, der samtidig var medejer af selskabet, havde flere gange offentligt omtalt visse angivelige mangler ved nogle af konkurrentens målere, og han lod sit selskab oplyse på sin hjemmeside, at selskabet havde anmeldt konkurrenten til politiet for brug af ulovlige målere, ligesom han på hjemmesiden opsatte et link til selve anvendelsen.

Ydermere redegjorde han i en artikel i et fagblad for baggrunden for anmeldelsen, og han beskrev i et brev, som han på vegne af sit selskab havde sendt til beboerne i et boligkompleks, forskellige problemer med konkurrentens målere og oplyste, at hans selskab havde anmeldt konkurrenten til politiet.

I en dom fra januar 2006 havde Sø- og Handelsretten herefter slået fast, at direktøren og selskabet havde handlet i strid med markedsføringsloven ved at fremsætte de nævnte udtalelser. Sø- og Handelsretten straffede selskabet med en bøde på 100.000 kr., og direktøren blev idømt en bøde på 50.000 kr. Endvidere blev direktøren og selskabet dømt til at betale 2 mill. kr. i erstatning til konkurrenten.

Det domfældte selskab indbragte sagen for Højesteret, som vurderede situationen igen, og var enig i Sø- og Handelsrettens afgørelse, som de derfor stadfæstede.

(Højesterets dom af 13. februar 2007 i sag 50/2006, 1. afd., UfR2007.1254H)