Salg af fordringer fra pengeinstitutter

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 10/3 - 2004

Finanstilsynet var blevet spurgt af et pengeinstitut, om det kunne videregive oplysninger om cpr.nr., navn, adresse, afskrevet beløb og aktuel restgæld ved overdragelse af afskrevne fordringer til tredjemand. Med baggrund i lov om finansiel virksomhed § 4, der indeholder regler om tavshedspligt for finansielle virksomheder, vurderede Finanstilsynet, at oplysningerne ikke kunne videreoverdrages. En meddelelse af oplysningerne ville være en tilsidesættelse af tavshedspligten. Tilsynet lagde vægt på, at det alene var i den finansielle virksomheds interesse, at fordringerne blev overdraget, og at der ikke var nogen sikkerhed for, at fordringerne ikke blev videreoverdraget, hvorved oplysningerne kunne blive spredt i en endnu videre kreds.

Det bemærkes, at der er fast praksis for, at en finansiel virksomhed kan videregive oplysninger i forbindelse med frasalg af en filial eller andre dele af virksomheden, men Finanstilsynet fandt ikke, at disse omstændigheder var sammenlignelige med overdragelse af porteføljer.

Afgørelsen er indbragt for Erhvervsankenævnet.
(Finanstilsynets afgørelse af 15. oktober 2003 vedrørende salg af afskrevne fordringer og videregivelse af fortrolige oplysninger).